Bunq vs DNB: New milestone or just a signpost? (Dutch Item)

24-11-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

In oktober oordeelde het Centraal College voor Beroep en Bedrijfsleven (CBB) dat online bank Bunq in zijn recht staat om klanten te screenen met kunstmatige intelligentie en data-analyses. De uitspraak is door het FD en Banken.nl gebracht als een monumentale overwinning voor Bunq, terwijl andere media juist benadrukken dat een gedeelte van de aanwijzing in stand blijft.

Wat betekent de zaak Bunq nu daadwerkelijk voor de praktijk binnen de financiële sector? Is het echt een nieuwe mijlpaal of ligt de zaak genuanceerder?

Arjan Bom is adviseur bij adviesbureau Enigma Consulting en gespecialiseerd in financial crime-vraagstukken. Hij zet de zaak uiteen en geeft een doorkijk op wat de uitkomst voor de markt zou kunnen betekenen.

Achtergrond

Bunq is een bank die volledig online werkt en al het betalingsverkeer via de app verwerkt. Het wijst een klant bij acceptatie een ‘regulier profiel’ toe, gebaseerd op analyse van klantgegevens en kunstmatige intelligentie (AI). Vrijwel alle klanten van Bunq vallen binnen dat profiel.

Opgemerkt zij dat we hier spreken over de betaaldiensten van Bunq en niet beleggingsdiensten of hypotheken. De uitspraak geeft eveneens weinig inzicht in de rol van AI in de toewijzing van dit profiel. Dat is an sich niet ongebruikelijk, aangezien het hier gaat om concurrentiegevoelige informatie welke in een publieke versie van de uitspraak zelden uiteen gezet wordt.

Volgens DNB is het toekennen van een dergelijk regulier gebruikersprofiel aan elke nieuwe klant niet hetzelfde als het uitvoeren van een klantenonderzoek naar het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie. In 2019 vaardigde DNB daarom een instructie uit waarin het Bunq de opdracht gaf een bepaalde handelswijze te volgen. De aanwijzing ziet specifiek toe op een drietal componenten:

 • Bunq heeft niet voldaan aan de verplichting tot vaststelling van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie zoals neergelegd in artikel 3, tweede lid, onderdeel c van de Wwft.
 • Bunq heeft artikel 3 lid 2 onder d Wwft geschonden voor zover het het onderzoek naar de herkomst van de gelden betreft.
 • Bunq heeft artikel 8 lid 5 van de Wwft heeft geschonden in zoverre dat het voldoende en geschikte risicomanagementsystemen dient aan te houden om te bepalen of een cliënt of uiteindelijk belanghebbende een politiek prominent persoon (PEP) is.

Simpeler gesteld is het standpunt van DNB dat Bunq de anti-witwasregels heeft geschonden. Dat is iets wat wel vaker voorkomt en waarvoor meerdere banken flinke boetes hebben gekregen of schikkingen hebben getroffen.

In de praktijk kiezen banken relatief vaak voor een minnelijke schikking zoals ING in 2018 met een bedrag van €775 miljoen en ABN Amro in 2021 met een bedrag van €480 miljoen. Opgemerkt zij overigens dat het hier een schikking met het OM betrof en er al strafrechtelijk onderzoek liep. De context is daarom iets anders dan een traject waarbij ‘slechts’ DNB betrokken is.

Bezwaar Bunq

In een voor de financiële sector ongebruikelijke zet heeft Bunq bezwaar aangetekend tegen het besluit van DNB tot het geven van een aanwijzing. Bunq escaleerde de twist zelfs door te procederen tot de hoogste rechter. Het komt zelden voor dat banken kiezen om de strijd met hun toezichthouders in de rechtszaal aan te gaan en zelfs tot de hoogste rechter door te procederen.

Een ongebruikelijke zet om te procederen betekent echter nog niet dat de zaak ook een praktische impact heeft. Het CBB geeft Bunq gelijk op het eerste punt. De verplichting tot vaststelling van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie schrijft niet de exacte methode voor die bij een dergelijke beoordeling moet worden gebruikt.

Daaruit volgt dat Bunq geacht wordt in staat te zijn het doel en de beoogde aard van de zakelijke relaties vast te stellen op basis van het risicoprofiel dat in de loop van de door hen gekozen beoordelingsmethode is vastgesteld, aldus het CBB.

DNB krijgt gelijk op de overige twee punten wat betekent dat de originele aanwijzing uit 2019 van kracht blijft. Dat betekent op zijn minst dat het geen klinkende overwinning is, noch voor Bunq noch voor DNB.

Wat betekent dit voor de markt?

Wat praktisch kan worden gehaald uit de zaak is het volgende:

 • Financiële instellingen hebben een beoordelingsvrijheid om aan de verplichtingen van de Wwft te voldoen aangezien de wet open normen stelt.
 • Voorwaarde is dat doel en aard van de zakelijke relatie adequaat kunnen worden vastgesteld. Aangezien DNB op dit punt ongelijk kreeg, zijn andere stellingen van DNB over de kwaliteit van de vaststelling niet inhoudelijk behandeld. Dat is voor de praktijk een gemiste kans aangezien de lessen die daaruit zouden volgen bijzonder handig zouden kunnen zijn.
 • Het inzetten van kunstmatige intelligentie en digitale CDD-tools is acceptabel, ook al kunnen we uit het besluit niet afleiden hoe Bunq deze precies inzet.
 • Het besluit kan instellingen de ruimte geven om het beleid meer af te stemmen op de eigen werkwijze en het klanttype van de instelling.
 • Hoewel DNB zich recentelijk wel meegaander lijkt op te stellen, kan niet worden uitgesloten dat DNB zich in dit opzicht conservatief zal opstellen, al moet daarbij worden meegenomen dat DNB zelfs expliciet het statement maakt om te kijken wat deze casus betekent voor het toezicht.

Het was zeker een dapper en ongebruikelijk besluit van Bunq om te gaan procederen en in dat opzicht een indicatie voor een kentering in de markt. Tegelijkertijd wordt vergeten dat DNB zelf ook aan het werk is geweest en input vanuit de markt duidelijk erkent.

Wat mij betreft is het besluit dan ook geen nieuwe mijlpaal maar meer een wegwijzer die indicatief is voor de huidige ontwikkelingen in het landschap van banken en toezicht. De nuance wordt soms vergeten aan beide kanten van het spectrum in de berichtgeving, waarbij geen recht wordt gedaan aan de stappen die zowel DNB als Bunq (hebben te) maken.

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Wellicht kiezen instellingen bij conflicten met hun toezichthouder vanaf nu sneller voor de gang naar de enige onpartijdige scheidsrechter: de rechter.

Instant Payments – for business use still a world to be won (Dutch Item)

20-09-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Transfer money to the recipient’s account within seconds, at any time and on any day of the week. That is Instant Payments. For Dutch consumers, Instant Payments have become an integral part of the current payment landscape. Since its introduction in spring 2019, usage has grown tremendously. In 2021, for instance, around 25% of payments were Instant Payments (1). Looking only at single payments, even more than 90% were Instant Payments (2).  An article by Pim Stam, senior consultant at Enigma Consulting.

Bij bedrijven valt het gebruik van Instant Payments echter tegen. Waarom is de adoptie zo laag bij zakelijk gebruik? Blijft dit in de toekomst zo of kunnen we de komende jaren een versnelling van het gebruik verwachten? En heeft dit impact voor financiële instellingen die betalingsverkeer aanbieden?

Waarom is de adoptie zo laag?

Ontbreken van Instant Batch

De belangrijkste reden waarom de adoptie onder zakelijke klanten laag is, komt door het ontbreken van de mogelijkheid om bulk betalingen direct uit te betalen op elk moment van de dag en elk moment van de week. Dit wordt in de markt de batch Instant Payments genoemd. Waar enkelvoudige betalingen binnen een paar seconden op de rekening van de begunstigde staan, worden bulkbetalingen nog niet altijd op dezelfde dag uitbetaald.

Naar aanleiding van klantvragen zijn een aantal van de grootbanken inmiddels begonnen met de oplevering van de batch Instant Payments. De verwachting is dat de eerste banken batch Instant Payments dit jaar nog opleveren. Voordeel voor de zakelijke klanten is dat zij de batch op het door hen gewenste tijdstip kunnen inschieten, maar de verwerking instant is voor de dag dat de batch uitbetaald wordt. Een voorbeeld is dat salarissen of uitbetalingen ook in het weekend kunnen plaatsvinden, terwijl het bedrijf de batch al voor het weekend heeft aangeleverd.

Interoperabiliteit

Een tweede reden waarom adoptie achter loopt, is dat de interoperabiliteit in Nederland en in Europa nog niet optimaal is.  De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken de vrije keuze gegeven via welk Clearing and Settlement Mechanism (CSM) zij wilden aansluiten op het Instant Payment Netwerk. Er kon gekozen worden tussen de CSM van Worldline (partijen die alleen bereikbaarheid naar andere Nederlandse banken faciliteren ) en TIPS en EBA (partijen die de bereikbaarheid binnen Europa faciliteren ).

Door deze vrije keuze is er een gebrek aan uniformiteit ontstaan; sommige banken zijn bij alle CSM’s aangesloten en andere maar bij één. Het probleem wat hierdoor is ontstaat, is dat een bank die alleen bij Worldline is aangesloten geen betalingen kan uitwisselen met een bank die alleen bij EBA of TIPS is aangesloten. Dit probleem vindt niet alleen in Nederland plaats maar door heel Europa.

Het doel van de EU is om Europese burgers in staat te stellen real-time girale betalingen in euro te doen van en naar elk land. Dit doel wordt nu niet gehaald door beperkte interoperabiliteit. De ECB heeft daarop actie ondernomen en dwingt Europese banken volledig Europees bereikbaar te zijn. Banken hebben hier invulling aan gegeven door in ieder geval bereikbaar te zijn via de TIPS CSM. Dit betekent dat ze van elke Europese bank Instant Payments kunnen ontvangen.

De ECB heeft nog niet verplicht dat banken Instant Payments via TIPS moeten kunnen initiëren, het blijft daardoor de vraag via welke banken dit mogelijk is op dit moment. In Q4 van dit jaar wordt er wetgeving verwacht van de Europese Commissie die banken verplichten Instant Payments aan te bieden als zij ook regulier betalingsverkeer aanbieden. Dit zorgt er voor dat Instant Payments voor meer bedrijven beschikbaar wordt, waardoor de verwachting is dat het gebruik van Instant Payments alleen maar toeneemt.

Gebrek aan usecases

Een laatste factor van het beperkte gebruik van Instant Payments door bedrijven is de relatieve onbekendheid over het gebruik. Er zijn weinig bekende voorbeelden in de markt en de toepassing in de waardeketen staat te veel op zichzelf. Instant Payments worden beperkt gekoppeld aan- en toegepast in de bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld digitale facturatie en instant uitkeringen van declaraties).

Toch is de vraag naar Instant Payments in sommige sectoren aanwezig, maar wordt nog niet altijd aan de vraag voldaan. Denk bijvoorbeeld aan de automotive branche, waar dealers betaling en overdracht van de auto in het weekend willen laten plaatsvinden. Wanneer de bank nog geen Instant Payments heeft ingericht, kan deze overdracht alleen via traditionele betalingen voorafgaand aan het weekend plaatsvinden.

In de bredere context van dienstverlening willen banken hun klanten tevreden houden door aan deze vraag te voldoen. Maar het wordt moeilijk een businesscase rond te krijgen als klanttevredenheid het enige is wat het in stand houdt.

Impact voor financiële instellingen

Zoals eerder aangehaald hebben sommige banken Instant Payments nog niet in hun landschap ingericht. Het is voor deze groep banken een lastig verhaal richting hun klanten waarom hun betalingen niet binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde staat. Wanneer deze banken niet meegaan met het nieuwe normaal, is de verwachting dat het hen op den duur klanten gaat kosten. Echter, om aan deze klantwens te voldoen is er een flinke investering nodig. Er moeten namelijk in de hele transactieketen technische en procesmatige aanpassingen gedaan worden. Daarbij moet gekeken worden naar het bereik (alleen naar Nederlandse tegenrekeningen of ook Europese) als ook de manier waarop dat bereik (via welke Clearing) wordt gecreëerd. En dat dan ook nog 24/7, ook in het weekend. Daarnaast moet voorlopig de oude infrastructuur in stand gehouden worden voor het reguliere Europese betalingsverkeer en incasso’s.

Conclusie

Door de relatieve onbekendheid van Instant Payments, de afwezigheid ervan bij sommige banken, het ontbreken van Instant Batch en het gebrek aan uniformiteit in het Instant Payment landschap zijn nog weinig corporates overgestapt op het implementeren en omarmen van Instant Payments.

De komende jaren verandert dit zeker, doordat er op verschillende fronten veranderingen aankomen. Zo zal het bij de banken straks mogelijk zijn om naast enkelvoudige betalingen ook bulk betalingen Instant te doen en zal de interoperabiliteit in de komende tijd verbeteren. Onze verwachting is dat Instant Payments voor de bedrijven de norm worden en dat de migratie hiernaar toe in de komende jaren meer en meer gaat plaatsvinden.

Bronnen

 1. Factsheet Betalingsverkeer 2021 | Betaalvereniging Nederland
 2. Nederland is Europees koploper in Instant Payments (banken.nl)

Opleiding Wegwijs in het Betalingsverkeer (Dutch)

29-04-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

 

Op 17 mei begint de 3-daagse Euroforum training Wegwijs in het Betalingsverkeer. Enigma Consulting (docenten Roderick KroonThim Donkervoort) verzorgt deze training samen met gastdocenten Emanuel van PraagGaston AussemsDaan van KlinkenMax Geerling PhD en Frans C. van Beers.Word wegwijs in de betalingswereld!

Het betalingsverkeer is continu in beweging. Nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe technologieën en nieuwe spelers hebben impact op het betalingsverkeer en je rol als gesprekspartner over betalingsverkeer. Door deze constante veranderingen is het cruciaal om de ontwikkelingen te volgen en in het juiste perspectief te zetten. Deze opleiding bied je praktische handvatten zodat je begrijpt wat er gebeurt en beter in staat bent in te spelen op nieuwe ontwikkelingen

Download de brochure

De opleiding geeft je volledig inzicht in:

 • Het huidige betaallandschap met de verschillende betaalinstrumenten en achterliggende modellen
 • De nieuwe en huidige spelers, zoals Fintech en Bigtech organisaties, en de impact die zij hebben op de betaalketen
 • Wet- en regelgeving, waaronder: Betaalvergunningen, Payment Service Directive 2 (PSD2), E-Money Directive en General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Technologische innovaties, zoals tokenisatie, de impact van data en artificial Intelligence
 • Instant Payments als het nieuwe normaal en de aanzienlijke impact op alle spelers in de waardeketen van betalingen

Bekijk het programma

Nieuwe begrippen worden op praktische wijze behandeld zodat je deze direct in de praktijk kunt toepassen. Na deze opleiding ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs die komen kijken bij betalingsvraagstukken. Zowel het bancaire- als het merchant perspectief wordt behandeld waardoor je de gehele betaalketen beter zult gaan begrijpen.

Tijdens de opleiding Wegwijs in het betalingsverkeer leer je:

Deze opleiding is ideaal voor personen die starten in het betalingsverkeer of voor personen die in één keer kennis willen maken met alle facetten van het betalingsverkeer.

Te denken valt aan:

 • (Assistant) Product Manager, Product owner
 • Business Development Managers
 • Account manager, Sales, Relatie manager, Ecommerce specialist
 • Corporate Financial professionals: treasurers, accountants, cash managers
 • Fintech professionals – building startups
 • (Assistant) Product Developers

Reacties van oud-deelnemers

 • Een goede opleiding om een algemeen beeld te krijgen van wat er allemaal in het betalingsverkeer komt kijken.
 • Mooie samenvatting van de wereld van betalen
 • Goed overzicht van de ontwikkelingen en de uitdagingen in het betalingsverkeer
 • Boeiend, verhelderend en inspirerend!
 • Verrassend en verfrissend waarbij alle aspecten in het actuele Betalingsverkeer aan bod komen.

New challenge for payment service providers: PAY taxonomy! (Dutch Item)

18-04-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Most payment service providers in the Netherlands have already received the letter from the Dutch Central Bank: a tightened reporting for the collection of payment statistics, the so-called PAY taxonomy. The introduction of this taxonomy by DNB is a consequence of the updated regulation on payment statistics of the European Central Bank. But why is this regulation updated and what does this mean for payment institutions in the Netherlands?

SourceDe ECB verzamelt betalingsverkeerstatistieken met drie hoofddoelen. Ten eerste om een overzicht te krijgen van de wereld van betaalinstrumenten en -diensten in het eurogebied in termen van aantallen, waarden en gebruikte instrumenten. Ten tweede om trends en ontwikkelingen op de Europese markt voor retail betalingen te identificeren ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. En als derde om een ​​overzicht van frauduleuze betalingstransacties te krijgen en het gebruik en de effectiviteit van sterke klantauthenticatie te beoordelen met als doel om gebruikers te beschermen tegen fraude.

De vernieuwde taxonomie geeft de ECB handvatten bij het realiseren van het eerste en het derde doel. Ook creëert de taxonomie één Europese standaard voor alle betaalinstellingen. De nadruk ligt daarbij op het vergroten van de groep rapportageplichtige betaalinstellingen en het inzichtelijker maken van fraude-informatie.

Impactvolle veranderingen onder de nieuwe verordening

Vijf impactvolle veranderingen

 1. Onder de nieuwe verordening vervalt de volledige vrijstelling van de rapportageverplichting. Dit betekent dat een significante groep van betaalinstellingen (PSP’s) nu ook rapportageplichtig is, zoals blijkt uit het bovenstaand overzicht. In artikel 4 van de voorgaande verordening staat dat betaalinstellingen volledig kunnen worden vrijgesteld van alle rapportageverplichtingen. Met ingang van het herziene artikel 4 kan een vrijstelling alleen worden gegeven voor een gedeelte van de rapportageverplichtingen. Op basis van criteria in artikel 4 toetst DNB of een gedeeltelijke vrijstelling kan worden verleend.
 2. Met de nieuwe verordening vervalt de vrijheid van nationale banken om zelf te bepalen hoe vaak, hoe veel en wanneer betaalinstellingen moeten rapporteren. DNB kan dit dus niet meer zelf bepalen.
 3. De meeste betaaldiensten hebben dezelfde definitie in de PAY-taxonomie als in de PSD2 frauderapportage. Het verschil ligt echter in het detailniveau. Zo vereist de nieuwe rapportage enerzijds een uitsplitsing van de EEA landen (per land), en anderzijds een opgave van zowel de counterparty country/group als de terminal location bij kaartbetalingen, ongeacht of de betaling op afstand is of niet.
 4. Ook als een betaalinstelling geen activiteiten heeft, maar wel over een vergunning van DNB beschikt, is deze nu rapportageplichtig. Deze dient een zogeheten nil report te uploaden.
 5. Compliance officers van AISP’s moeten het aantal klanten per land rapporteren.

Wat betekent dit voor jou als compliance officer

Als compliance officer is het vooral van belang in kaart te brengen wat de delta is tussen de huidige en de nieuwe rapportageverplichting voor jouw bedrijf; Als je bedrijf voorheen genoot van een rapportage vrijstelling, dan betekent dit dat er vanaf nu een nieuwe rapportage bijkomt; Voor bepaalde betaalinstellingen die een gedeeltelijke vrijstelling hadden wordt nu de volledige rapportage verplicht; Voor betaalinstellingen waarvoor de rapportageplicht niet wijzigt, verandert de frequentie en het detailniveau van de rapportage.

Het is als instelling van belang om tijdig op de veranderingen voorbereid te zijn. Het is de taak van de compliance officer om bewustzijn te creëren van de verplichting bij het bestuur en binnen het bedrijf. De compliance officer moet zorgen dat alle benodigde data in het bedrijf beschikbaar is om de rapportage volledig in te kunnen vullen. En natuurlijk heeft de compliance officer de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de rapportage op tijd bij de DNB wordt ingediend.  De taxonomie is daarmee de volgende uitdaging voor alle compliance officers van betaalinstellingen in Nederland.

Wettelijke verplichtingen en mogelijke nieuwe producten

Welke rapportage is voor jouw bedrijf van toepassing?

In de brief van de DNB staat aangegeven welke rapportage modules voor een bepaald bedrijf verplicht zijn. De modules kunnen worden gevonden op de website van de DNB. In het geval van een vrijstelling bij de nieuwe verordening hoeft een betaalinstelling alleen module PAY-D te rapporteren. Deze module vraagt minder informatie op en hoeft slechts jaarlijks te worden gerapporteerd. De deadline voor de eerste PAY-D rapportage is K4 2022.  Wanneer een betaalinstelling geen vrijstelling heeft moet de betaalinstelling zowel module PAY-CH (elk half jaar) als PAY-CQ (elk kwartaal) rapporteren. De deadlines voor deze modules zijn respectievelijk Q1 en Q2 van 2022.

De nieuwe verordening heeft als gevolg dat de huidige rapportage modules, PMTS-M, PMTS-O en PMTS-G, worden uitgefaseerd. Sinds 2022 vormen de volgende nieuwe modules de bron voor wettelijke verplichtingen en mogelijke nieuwe producten.

Dit is een artikel van Kaj van der Peet, consultant bij Enigma Consulting.

ProjectiveGroup acquires Enigma Consulting (Dutch Item)

28-03-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Enigma Consulting is al 25 jaar toonaangevend expert op het gebied van betalen, risicomanagement en (regulatory) compliance services

 • De samenwerking versterkt de dienstverlening van ProjectiveGroup op het gebied van betalen, risicomanagement en compliance
 • Enigma Consulting blijft onder haar eigen naam opereren 
 • Door de overname verhoogt ProjectiveGroup de jaaromzet tot €80 miljoen en groeit het team tot meer dan 500 medewerkers


28/03/2022ProjectiveGroup, het internationale adviesbureau voor financiële dienstverlening, heeft vandaag de overname aangekondigd van de experts op het gebied van betalingen, risicobeheer en compliance, Enigma Consulting. Met deze overname verhoogt de groep haar jaaromzet tot € 80 miljoen en breidt ze haar team uit tot meer dan 500 medewerkers in heel Europa.

Enigma Consulting zal onder haar eigen naam blijven opereren, in nauwe samenwerking met de andere merken van ProjectiveGroup. Enigma blijft nauw samenwerken met haar klanten en ondersteunt de zakelijke en financiële dienstverlening met een verscheidenheid aan diensten, waaronder ontwerp, selectie en implementatie van betalingsoplossingen en -processen, digitale transacties, risicobeheer en compliance services.

Door de krachten te bundelen kunnen ProjectiveGroup en Enigma hun klanten een betere en aanvullende dienstverlening bieden, voortbouwend op hun bestaande expertise.

Deze nieuwe stap van ProjectiveGroup, de laatste in een reeks van spraakmakende acquisities, markeert verdere vooruitgang in het realiseren van de plannen van de groep voor Europese uitbreiding. De ambitie van de groep is om tegen eind 2023 een jaaromzet van € 100 miljoen te behalen. Samen met de bestaande capaciteiten en recente acquisities in data (DSTQUARED), managementconsultancy (Mastermind) en gerichte training (Exellys), bouwt ProjectiveGroup haar diensten verder uit, met als doel een one-stop-shop worden voor elke speler in de financiële sector.

Paul Jans, algemeen directeur van Enigma:

“Ik ben verheugd dat we ons bij ProjectiveGroup aansluiten. Wij geloven dat het een bedrijf is met een groot groeipotentieel en met respect voor de kracht en bestaande cultuur van ons bedrijf. Dit partnerschap komt het bedrijf en onze klanten ten goede, omdat deel uitmaken van een grotere groep een enorm scala aan kansen biedt. Onze klanten hebben nu toegang tot een breder scala aan expertise om de veranderende uitdagingen van de betalings- en financiële sector aan te pakken en onze collega’s zullen nieuwe kansen krijgen om persoonlijke groei te realiseren en aan internationale opdrachten te werken.”Stefan Dierckx, CEO van ProjectiveGroup:

“ProjectiveGroup zet deze periode van versnelde groei voort terwijl we onze diensten uitbreiden
om alle aspecten van transformatie binnen de financiële dienstensector te dekken. Door ons
verbeterde aanbod met Enigma kunnen we nu beter inspelen op het steeds veranderende
betalingslandschap van onze klanten, inclusief (betalings)regelgeving en compliance.
“We zijn trots op onze passie voor innovatie, ambitie, eerlijkheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Het is belangrijk voor ons dat degene met wie we samenwerken
deze overtuigingen deelt en Enigma was een natuurlijke match.”


Over ProjectiveGroup

ProjectiveGroup bestrijkt alle aspecten van transformatie in de huidige (financiële) dienstverlening. ::projective is onze uitvoerder van verandering en innovatie, Exellys onze tech-talent incubators, DTSQUARED onze data-experts, Mastermind onze pensioen- en managementconsultants en Enigma onze betalings-, compliance- en risicospecialisten.

Samen zijn we een end-to-end partner voor diegenen die willen uitblinken in een steeds veranderende omgeving, en helpen we bedrijven om de uitdagingen van morgen te overwinnen. Onze mensen maken  het verschil. Hun passie, diepgaande domeinexpertise en hands-on aanpak leidt tot succes.

www.projectivegroup.com 


Over Enigma

Enigma Consulting is een vertrouwd adviseur en adviesbureau op het gebied van Payments, Risk & Compliance en Digitalisering. Ze zijn een verbindende factor in de financiële sector en ondersteunen banken en verzekeraars met uiteenlopende diensten. Voorbeelden van hun opdrachten zijn bedrijfsanalyse, selectie van betaaloplossingen en programmamanagement. Ze hebben ruime ervaring in het ondersteunen van vele partijen in Target 2, Instant Payments en ISO20022.

Hun betalingsexpertise wordt ook erkend door het bedrijfsleven, dat ze ondersteunen bij de selectie en implementatie van betalingshubs en treasurybeheersystemen.

Ze ondersteunen financiële instellingen bij het aanvragen van financiële vergunningen bij de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) en adviseren over hun organisatiemodel om compliant te worden en te blijven, voeren de interne audit uit en/of vervullen de rol van interim compliance officer. Opdrachtgevers zijn onder meer middelgrote banken, financiële instellingen, Fintech start-ups en innovatieve
softwareleveranciers.


New bill for crypto-transfers hits crypto platforms (Dutch Item)

17-02-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Als onderdeel van haar integrale aanpak tegen witwassen en terrorismefinanciering kondigde de Europese Commissie in december vorig jaar aan dat zij haar meest recente wetgevingsvoorstel – inzake cryptodienstverlening – ter goedkeuring zou gaan voorleggen aan het Europese parlement. Erik van der Leer van Enigma Consulting beschrijft welke impact deze wetswijziging zal hebben op de bedrijfsvoering van cryptodienstverleners in Europa.Begin december 2021 kondigde de Europese Commissie aan dat zij haar nieuwste wetgevingsvoorstel met betrekking tot cryptodienstverlening voor zal leggen aan het Europese parlement ter goedkeuring. Dit voorstel, een herziening van de in 2015 geïntroduceerde funds transfer regelgeving, betreft een onderdeel van de integrale aanpak van de Commissie tegen witwassen en terrorismefinanciering en heeft als doel om invulling te geven aan de zogenaamde travel rule recommendation van de Financial Action Task Force.

Alhoewel de Commissie nog geen formele tijdslijnen heeft vastgesteld voor de implementatie van de wetswijziging zal deze naar verwachting tezamen met het eerder aangekondigde Markets in Crypto-Assets (MiCA) voorstel geïmplementeerd worden. Dit betekent dat cryptodienstverleners naar alle waarschijnlijkheid tot 2024 zullen hebben om de benodigde wijzigingen te implementeren.

Nieuwe eisen voor het verrichten en ontvangen van cryptotransfers

Het voornaamste gevolg van de voorgestelde wetswijzing zal zijn dat het reguleringskader tussen betaaldienstverleners en cryptodienstverleners gelijk wordt getrokken ten aanzien van het meesturen van informatie bij het verwerken van transacties. Dit betekent dat voor cryptodienstverleners aanvullende eisen zullen gaan gelden voor het versturen van zowel crypto-transfers als fiat betalingen, voor het ontvangen van deze betalingen, alsmede voor het vasthouden en blokkeren van transacties die niet aan de gestelde eisen voldoen.

Voor het versturen van cryptotransfers, alsook fiat betalingen naar andere cryptodienstverleners, eist de wetswijzing dat cryptodienstverleners de volgende informatie-elementen mee te sturen;

 1. De volledige naam van de cliënt;
 2. Het accountnummer van de cliënt, indien deze cliënt een account aanhoudt bij de dienstverlener;
 3. Het adres, een officieel persoonlijk identificatienummer, het identificatienummer óf de datum en plek van geboorte van de cliënt van de dienstverlener;
 4. De volledige naam van de begunstigde van de transactie; en
 5. Het accountnummer van de begunstigde, indien de begunstigde een account aanhoudt bij de dienstverlener van de begunstigde;

Iedere cryptodienstverlener die een transactie ontvangt van een andere cryptodienstverlener dient daarbij te controleren of de onder element 4 en 5 beschreven informatie aanwezig en compleet is. Betalingen waarbij deze informatie, gedeeltelijk of volledig, ontbreekt kunnen niet geaccepteerd worden door een ontvangende cryptodienstverlener.

Naast deze strenge eisen biedt de wetswijziging ook een mogelijkheid om minder informatie mee te sturen. Om te kwalificeren voor deze lichtere informatieplicht moet, naast een aantal aanvullende kenmerken, de waarde van de uitgaande transfer, of de totaalwaarde van gerelateerde transfers minder zijn dan € 1.000. Indien een transactie kwalificeert onder deze lichtere informatieplicht dienen enkel de eerste twee informatie-elementen aanwezig te zijn bij een uitgaande betaling.

Ongeacht of een instelling gebruik maakt van deze lichtere informatieplicht geldt voor iedere transactie dat de ontvangen en verstuurde informatie vastgelegd moet worden voor minimaal vijf jaar, en indien verzocht, overhandigd dient te worden aan toezichthouders en opsporingsinstanties.

Uitdagingen voor de sector

De praktische implementatie van de eisen uit de wetswijziging vragen een vergaande herziening van de huidige werkwijzen van cryptodienstverleners en zullen een uitdaging vormen voor de gehele sector.

Technische uitdagingen

Een van deze uitdagingen is de gelijktrekking van het wettelijke speelveld tussen betaaldienstverleners en cryptodienstverleners, ongeacht de verschillen in de huidige betaalinfrastructuur. Naast het ontwikkelen van processen en procedures om transactie-informatie te verzamelen en te controleren, zullen cryptodienstverleners een werkwijze en infrastructuur moeten ontwikkelen waarmee deze informatie gedeeld kan worden met andere cryptodienstverleners. De wetswijziging specifieert hierbij dat alhoewel de wijze waarop de informatie verstrekt dient te worden vormvrij is, deze in ieder geval onmiddellijk en veilig gedeeld moet worden met andere cryptodienstverleners. Momenteel is een systeem dat aan deze eisen voldoet nog niet voorhanden. Daar waar betaaldienstverleners gebruik kunnen maken van het SWIFT systeem voor hun betaalstromen, bestaat een soortgelijk systeem niet voor cryptodienstverleners. Het meesturen van de vereiste informatie in de transactie zelf kan hiervoor bieden, maar dit zal vanwege de blocksize en gas fees van veel populaire blockchains praktisch niet uitvoerbaar zijn of resulteren een onacceptabele belasting van het netwerk.

Anonimiteit

Naast de praktische implementatie van de wetwijzing zal deze ook een bedreiging vormen voor de dienstverlening van partijen gericht op privacy en anonimiteit. Alhoewel de wetswijziging peer to peer transacties expliciet uitsluit, valt het aanbieden van custodian wallets en het verwerken van transacties van, en naar, deze wallets door een externe dienstverlener wel binnen de reikwijdte van de wet.  Naar verwachting zal dit stevige implicaties hebben voor cryptodienstverleners gespecialiseerd in het aanbieden van anonieme wallets alsmede het versturen of collecteren van transacties met privacy coins. Deze partijen zullen, om te voldoen aan de wetswijziging, hun cliënten onderhevig moeten stellen aan KYC-processen en hun transactieverkeer van de vereiste gegevens voorzien; een verplichting die haaks staat op de privacy gerichte dienstverlening van deze partijen.

Praktische uitdagingen

De uitvoerbaarheid van de wetswijziging zal een uitdaging vormen voor alle spelers binnen de sector. De aankomende wetswijziging betreft een Europese verordening en zal daarmee gelden voor elke in een lidstaat gevestigde alsmede opererende cryptodienstverlener. Dit betekent dat niet enkel Europese spelers aan de wijziging dienen te voldoen, maar ook niet-Europese dienstverleners actief in de Europese markt. Echter, in tegenstelling tot het gebruikelijke betalingsverkeer, is het voor cryptodienstverleners onmogelijk om aan de hand van een wallet-adres vast stellen wie de uitgevende partij van dit adres is, en of deze is uitgegeven door een in Europa gevestigde of actieve dienstverlener. Alhoewel commerciële partijen hier waarschijnlijk een oplossing voor zullen bieden op termijn, zal de wetswijzing ongetwijfeld tot een aanvullende lastenverzwaring leiden voor cryptodienstverleners en de toegangsdrempel tot toetreding binnen de sector verder verhogen.

 

Bent u geïnteresseerd in de impact van deze wetswijziging op uw bedrijfsvoering of heeft u hulp nodig bij de compliance vereisten van uw (crypto-)bedrijf?

Neem contact met ons op:

[email protected] of kijk op www.enigmaconsulting.nl  

Enigma Consulting guides FinMaster’s PSD2 application (Dutch Item)

20-01-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Boekhoudsoftwareleverancier FinMaster heeft een PSD2-vergunning verkregen voor het verlenen van rekeninginformatiediensten. Het traject werd begeleid door Enigma Consulting.

Het Noord-Hollandse FinMaster levert boekhoudsoftware aan mkb-bedrijven en ondernemers in uiteenlopende branches. Met de cloudapplicatie van het bedrijf kunnen gebruikers hun financiële en verkoopadministratie bijhouden. Accountantskantoren gebruiken de tool om met hun klanten samen te werken.

Met de zogeheten ‘dienst 8’-vergunning van De Nederlandsche Bank biedt FinMaster de mogelijkheid toegang te krijgen tot het uitlezen van betaaltransacties van klanten, zowel consumenten als bedrijven. Hiermee kan het bedrijf zijn dienstverlening optimaliseren en besparen klanten veel tijd.

Krista de Rooi, bestuurder bij FinMaster, legt uit waarom het bedrijf een PSD2-vergunningsaanvraag indiende. “Als innovatieve boekhoudapplicatie ben je altijd op zoek naar ontwikkelingen om het administratieproces voor klanten zo eenvoudig en snel mogelijk te maken.”

“Met deze licentie kunnen we onze klanten helpen door rechtstreeks vanuit hun eigen zakelijke betaalrekening mutaties in onze applicatie te administreren. Vanzelfsprekend alleen met toestemming van de klant.”

Om de aanvraag in goede banen te leiden – het aanvragen van een PSD2-vergunning is een omvangrijk en gecompliceerd traject – schakelde FinMaster de kennis in van Enigma Consulting.

Paul Jans, managing director van Enigma Consulting, over het behalen van de vergunning: “FinMaster laat zien dat niet alleen de grote spelers in de boekhoudsoftware de merites van een PSD2-vergunning omarmen. FinMaster is de uitdaging aangegaan en heeft dit met verve gedaan, wat blijkt uit de verlening van de vergunning.”

Volgens Jans mag FinMaster zich tot de voorlopers onder de boekhoudsoftwarepartijen rekenen, omdat het de automatische boekhoudkoppeling beschikbaar stelt voor alle soorten klanten, waaronder bv’s.

“We zien dat slechts een selecte club aan boekhoudpakketten met een PSD2-vergunning het aandurft om de rekeninginformatiedienst ook voor grotere klanten beschikbaar te stellen, met name vanwege de verscherpte KYC-eisen”, legt hij uit. “FinMaster heeft hiervoor passende processen ingericht waardoor ook mkb-ondernemingen met meerdere administraties kunnen profiteren van de automatische bankkoppeling.”

Open betaalmarkt

Met de PSD2-regelgeving wil de Europese Commissie innovatie en concurrentie stimuleren in de Europese betaalmarkt en ook de veiligheid van het betaalverkeer verbeteren.

Enigma Consulting is een specialist in het domain. Zo begeleidde het adviesbedrijf eerder ook de PSD2-aanvragen van MoneyMonkWolters Kluwer Tax & Accounting en Flow Your Money. Ook adviseert het financiële instellingen over hun PSD2 en open banking strategie.

Top 5 most read articles at treasuryXL.com and LinkedIn of 2021

04-01-2022 | treasuryXL |

Welcome in 2022! We are thrilled to share the Top 5 Most Read Articles with you below.

TreasuryXL has grown considerably last year, and our data shows us that our articles have widely been visited. We would like to take you to our most viewed website and LinkedIn articles of 2021. (Treasury Topic ‘What is’ articles excluded).


Top 5 treasuryXL website articles of 2021

 1. What are BIC/ SWIFT codes, how do you find them, and how do they work?

  by Xe

 2. Blank Sheet Treasury

  by  Jesper Nielsen-Terp

 3. 7 steps on how to make Cash Flow forecast a success

  by Bas Kolenburg

 4. Blockchain and the Corporate Treasurer: towards Smart Treasuries

  by treasuryXL, Carlo de Meijer

 5. The principles of multilateral netting: what, why and how

  by Enigma

 

Top 5 treasuryXL LinkedIn posts of 2021

 1. VU ‘Treasury Management & Corporate Finance’ Programme – Online Open Evening

  by VU

 2. 8 questions for Treasury Expert Philip who won the award for 2020 Best Fintech Solution

  by Philip Costa Hibberd

 3. Webinar Series Treasury Management | “Bitcoin. Is this the New Reality in Corporate Treasury or is it a Hoax?”

  by VU

 4. Interview | 8 questions for Kim Vercoulen, treasury recruitment consultant at Treasurer Search

  by Kim Vercoulen, TreasurerSearch

 5. Treasury: the sad story about the ones that do not get it

  by Pieter de Kiewit, TreasurerSearch


Thank you for being part of the treasuryXL community. Wish you all the best in 2022!

 

Kendra Keydeniers

Director Community & Partners

 

 

 

Wout van Wijlick

Marketing Coordinator

 

 

Licence crowdfunding platforms (Dutch Item)

06-10-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

De nieuwe Europese wetgeving voor crowdfundingdienstverleners treedt op 10 november 2021 in werking. Vanaf deze datum kunnen crowdfundingdienstverleners een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zonder deze vergunning kan de dienstverlening vanaf november 2022 niet worden voortgezet.Vanaf 1 november 2021 kunnen aanbieders via een digitaal portaal van de AFM een aanvraag indienen voor een crowdfundingvergunning. De AFM gaat vergunningen verlenen voor zogeheten loan-based en equity-based crowdfundplatformen.

Enigma Consulting heeft ruime ervaring met vergunningaanvraag trajecten. Zo hebben wij onder andere betaaldienstverleners, cryptodienstverleners, elektronische geldinstellingen, aanbieders van online kansspelen en crowdfundingdienstverleners geholpen bij het verkrijgen van een vergunning of ontheffing.

Momenteel zijn de vergunningsvereisten die voor de omschreven aanbieders van crowdfundingdiensten gaan gelden nog niet volledig uitgewerkt door de Europese toezichthouder en de AFM. Wel zijn op basis van de gepubliceerde verordening de geldende voorwaarden en vereisten op hoofdlijnen al duidelijk.

Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Het opzetten van een beheerste governance structuur en organisatie inrichting
 • Procedures en processen om de organisatorische en operationele vereisten om een beheerste en prudente bedrijfsuitvoering te waarborgen, waaronder o.a.:
  • Een scheiding van verantwoordelijkheden binnen de onderneming;
  • Het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit;
  • Het voorkomen van belangenconflicten.
 • Het garanderen van een integere organisatie waarin de klantbehoefte centraal staat
 • Het opstellen van processen om klanten te identificeren, te monitoren en indien nodig, te rapporteren

Enigma Consulting heeft uitgebreide kennis en ervaring met het inrichten en vastleggen van een gedegen en compliant bedrijfsvoering.

Question treasuryXL Panel #1 | Is a BIC registration possible for both financial as non-financial institutions?

28-09-2021| treasuryXL | Enigma |LinkedIn |

treasuryXL is the community platform for all your relevant treasury questions.

We received the following question from one of our followers… Read more