Posts

Which funding will be best for Entrepreneur Bert? (dutch item)

| 09-11-2020 | Stichting MKB Financiering | treasuryXL

Ben je ondernemer met plannen en ideeën? Wil je uitbreiden, groeien, investeren? Wat let je? Goede plannen verdienen het om uitgevoerd te worden. Immers, een goed plan levert rendement op. Je weet precies wat je wil en je weet wat het effect zal zijn van de investeringen. Nog één ding even regelen: de financiering. Want de vraag is: krijg je de financiering rond en zo ja bij welke geldverstrekker en tegen welke voorwaarden? En hoe belangrijk is de prijs?


Wat is de best passende financiering?

Ondernemers met een financieringsvraag doen er goed aan om tijd en rust te nemen om naast de goede investeringsbeslissing óók de beste financieringsbeslissing te nemen. De vraag is: wat is de best passende financiering? We zijn gemakkelijk geneigd te kijken naar de prijs, maar is dat het beste beslissingscriterium?

De context bepaalt

Een voorbeeld, je wilt een fiets kopen, splinternieuw. Je hebt de keuze uit twee modellen: model I is een stadsfiets van € 950, model II is een tourfiets van € 3.450. Welke kies je? Zonder nadere specificatie is die keuze niet te maken. Het maakt nogal verschil of je de fiets 1x per week gebruikt om wat boodschappen te halen, of dat je dagelijks 30 km naar je werk op en neer fietst. De modellen I en II zijn beide een fiets, maar als product zijn de verschillen groot. De context bepaalt mede welke fiets je koopt en welk bedrag je uiteindelijk besteedt.

Prijs alleen is niet belangrijk

Bij het aantrekken van een lening is dat niet anders. Het verschil van aanbieders vertaalt zich niet alleen in de prijs (de te betalen rente), maar ook in bedrag, looptijd, voorwaarden, zekerheden en snelheid van proces.

Kijk ook naar de voorwaarden

Een voorbeeld: Bert heeft de keuze uit twee leningen van € 500.000. Financier I vraagt 3,5% rente, Financier II vraagt 6,5% rente. Waarom zou Bert überhaupt de dure lening II overwegen? We kijken naar de voorwaarden:

Lening I Lening II
Hoofdsom € 500.000 € 500.000
Rente 3,5% 6,5%
Aflossing 60 maanden 60 maanden
Vervroegd aflossen Boeterente Boetevrij
Zekerheden Verpanding inventaris
Verpanding voorraad
Verpanding debiteuren
Verpanding creditgelden
Medeschuldenaar: holding Bert
Borgstelling: Bert privé  € 125.000
Geen zekerheden
Duur aanvraagprocedure 7 weken 1 week

Bij Lening I zijn Bert, zijn Holding en de werkmaatschappij met handen en voeten gebonden. Als het ooit fout loopt, is hij privé aansprakelijk en zal ok zijn personal Holding worden aangesproken. Bij Lening II betaalt hij wel meer rente, maar daar staat tegenover dat hij persoonlijk geen enkel risico loopt. Voor de “afkoop” van dat persoonlijk risico betaalt hij een premie van 3% extra rente. Is het dat waard?

Keuze van financiering is persoonlijk 

Dat is een persoonlijke afweging. Een gevoelsmatige afweging. Dát is de context waarbinnen een ondernemer een financieringsbeslissing neemt. Voor Bert was de keuze eenvoudig: rust en vrijheid zijn hem extra rente waard. Lening I is in feite een volstrekt ander product als lening II. Een ander product heeft een andere prijs, net zoals bij het eerdere voorbeeld van de fietsen. Bert kan zich de luxe van Lening II veroorloven.

 

Bron

Appropriate funding, where do you get it? (Dutch item)

| 26-10-2020 | Stichting MKB Financiering | treasuryXL

Uit het onderzoek naar de ontwikkeling van de zakelijke non-bancaire financiering in Nederland dat SMF in juni publiceerde bleek dat de omvang van de non bancaire financiering (€ 2,6 miljard) zó groot is geworden dat niet meer gesproken wordt van alternatieve financiering, maar van non-bancaire financiering. De groei vindt plaats in alle delen van de financieringsmarkt van het MKB (zowel de kleine financieringen als ook de grotere miljoenenverstrekkingen). Tevens werd geconstateerd dat met name bij de financieringsvolumes tot € 1 miljoen het volume van de bancaire financieringen jaarlijks afneemt versus een toename van non-bancaire verstrekkers. De non-bancaire financiers nemen de financieringsrol van de banken in dat segment langzaam maar zeker over.

Het aanbod van financiering is groot en divers geworden, waardoor het voor ondernemers niet altijd duidelijk is waar zij het beste een financiering kunnen aanvragen. De rol van gespecialiseerde financieringsadviseurs wordt in deze markt belangrijker. Zij kunnen de MKB ondernemer begeleiden in hun zoektocht naar financiering. In eerder gepubliceerde blogs hebben wij de verschillende aanbieders van financiering besproken. Onderstaand is een samenvattend overzicht, verdeeld over 4 groepen, opgenomen. Tenslotte is een tabel toegevoegd: dit geeft antwoord op de vraag welke aanbieders gespecialiseerd zijn in welke obligo’s (omvang van bedragen).


Voor het overzicht onderscheiden wij 4 hoofdgroepen van geldverstrekkers:

1.  Non-bancaire geldverstrekkers

Hieronder rekenen wij de financiers die onderwerp waren van het onderzoek van SMF:

 • Crowdfunding / crowd finance
 • Direct lending / investeringsplatforms
 • Kredietunies
 • Factoring
 • Leasing
 • Vastgoed financiering
 • MKB beurs

2. Keten- en transactie financieringen

Hieronder vallen allerlei (creatieve) financieringsoplossingen die partijen in de keten, binnen hun transacties, met elkaar overeenkomen.

 • Leverancierskrediet; hieronder valt niet alleen het gewone leverancierskrediet. Een leverancier kan ook in een éénmalige transactie medefinancieren d.m.v. een vendorloan (verkoop onroerend goed, verkoop onderneming, verkoop machines, etc.)
 • Afnemersfinanciering: Afnemers die vooruit betalen financieren het werkkapitaal van een onderneming.
 • Fiscus: met de fiscus kan men bij achterstand soms goede afbetalingsregelingen overeenkomen. Belangrijk is dat de fiscus “als gewone financier” volledig wordt geïnformeerd en betrokken.

3. Eigen netwerk

Ook het eigen netwerk kan een heel creatieve bron van financiering zijn. Onder deze categorie scharen wij

 • Eigen inbreng van de ondernemer
 • FFF: Family, Friends en Fans
 • WNP: Werknemersparticipatie
 • Informal investors
 • “collega” ondernemers: andere ondernemers uit het eigen netwerk die elkaar helpen

4. Overige traditionele verstrekkers

In bovenstaande categorieën zijn al enkele langer bestaande geldverstrekkers vermeld (zoals factor- en lease maatschappijen). De nog niet genoemde traditionele verstrekkers zijn

 • Banken  en
 • Participatiemaatschappijen

Wie is jouw financieringspecialist?

Het aanbod van financiering is groot. Door het grote aantal verschillende financiers is het de vraag: Wie is SPECIALIST in welk obligo? Immers, voor een financiering van € 10.000 kun je beter niet aankloppen bij een bank. Voor een financiering van € 10 miljoen moet je niet bij een Kredietunie zijn. In onderstaande tabel hebben wij d.m.v. sterren aangegeven tot welke partijen je het beste kan richten. Hierbij zij opgemerkt dat het een indicatieve indeling betreft.

Aanstal sterren

Blanco : Betreffende geldverstrekker richt zich niet of niet primair op deze obligo’s

∗ : Binnen de groep van deze geldverstrekkers zijn er (enkele) financiers te vinden die betreffende obligo’s verstrekken.
∗∗ : deze obligo’s vormen een belangrijke groep voor deze verstrekker
∗∗∗ : In deze obligo’s is de betreffende geldverstrekker een specialist

< € 50k < € 250k < € 1 mln < € 2,5 mln < € 10 mln >  € 10 mln
Non-bancair Toelichting
Crowdfunding

∗∗

∗∗∗

∗∗∗

Direct lening / investeringsplatforms Platforms hebben verschillende doelgroepen.
Er zijn platforms die zich beperken tot € 50.000,
er zijn platform die starten vanaf € 500.000.
Per categorie zijn er specialisten

∗∗∗

∗∗∗

∗∗∗

∗∗∗

∗∗

Kredietunie

∗∗∗

∗∗∗

Factoring Kan per factormij verschillen

∗∗

∗∗

∗∗∗

∗∗∗

∗∗∗

Leasing Kan per leasemaatschappij verschillen

∗∗∗

∗∗∗

∗∗∗

∗∗

∗∗

MKB Beurs

∗∗∗

∗∗∗

∗∗

Vastgoedfinanciering

∗∗∗

∗∗∗

∗∗∗

∗∗

Keten / transactie
Leveranciers

∗∗∗

∗∗

Afnemers

∗∗∗

∗∗

Fiscus

∗∗∗

∗∗

(Eigen) netwerk
Eigen inbreng

∗∗∗

∗∗

FFF

∗∗∗

∗∗∗

∗∗

WNP WNP is primair een arbeidsvoorwaarde

Informal investors

∗∗

∗∗

∗∗

Ondernemers

∗∗∗

∗∗

Traditioneel
Bank Kleine obligo’s worden met standaard-producten bediend

∗∗

∗∗∗

∗∗∗

Participatiemaatschappijen

∗∗

∗∗∗

∗∗∗

Ga voor minimaal 3 sterren

Dit overzicht sluit aan bij de gesignaleerde trend in de markt: de non-bancaire financiers zijn op dit moment in toenemende mate de specialisten voor financieringen tot € 1 miljoen en zij spelen in het segment tussen € 1 en € 2,5 miljoen een steeds belangrijkere rol. In de grotere financieringsvolumes spelen de banken vooralsnog een dominante rol.

Ben je dus op zoek naar passende financiering check het bovenstaande schema en ga dan minimaal voor 3 sterren!

www.stichtingmkbfinanciering.nl

Bron

5 examples for improving Financial Stamina

| 03-07-2020 | Stichting MKB Financiering | treasuryXL

It is quite easy to determine the financial stamina of a SME. Solvency is a reliable measure of this. If a company has a solvency of 35% or more, the company is in a healthy condition and has sufficient borrowing capacity for further growth. If the solvency is less than 35%, it is advisable to work on improving the condition. Borrowing money further affects solvency, so be cautious about this and work on improving the condition or improving solvency. The question now is: how?

Blog continues in Dutch language.

Actief de solvabiliteit verbeteren

Er zijn een aantal mogelijkheden om actief de solvabiliteit, lees financieel uithoudingsvermogen, van een bedrijf te verbeteren. We noemen vijf voorbeelden met daarbij de behorende kenmerken:

1. Winstinhouding

Door jaarlijks de winst aan het vermogen toe te voegen en geen of nauwelijks dividend uit te keren groeit het eigen vermogen gestaag. Een gezonde methode. Echter, deze vergt veel tijd. Het vergt soms jaren van sparen en de hand op de knip houden.

2. Balansverkorting

Het afstoten van overbodige activa en een scherper werkkapitaalbeheer (verkleining voorraad, sneller innen van debiteuren) voeren. Dit zijn eenmalige verbeteringen. Het aanwezige eigen vermogen verbetert er niet door.

3. Inbreng extra kapitaal door de ondernemer / aandeelhouder(s)

Net als winstinhouding is dit een gezonde methode; áls de aandeelhouders over middelen beschikken: breng het in! Op de spaarrekening levert het immers geen rendement. En dankzij de toename van het eigen vermogen kan de schuldpositie afnemen.

4. Inbreng kapitaal door derden

Kapitaal door derden inbrengen kan vanuit vrienden- of familiekring, maar ook via informal investors, participatiemaatschappijen en ROM’s. Een prima oplossing Hiermee kan snel een aanzienlijke verbetering van de vermogenspositie worden gerealiseerd. Overigens zijn veel ondernemers terughoudend: de ondernemer is niet meer enig aandeelhouder en moet dus meer verantwoording afleggen. Een argument dat voorbij gaat aan de voordelen:  andere aandeelhouders brengen niet alleen geld in, ook vaak hun kennis, visie en netwerk. Het biedt extra kans op professionele groei van het bedrijf

5. Werknemersparticipatie

Dit is een instrument waardoor medewerkers van een bedrijf kunnen deelnemen in (certificaten van) de aandelen van hun werkgever. De medewerkers worden mede eigenaar van het bedrijf. Het levert naast (beperkt) extra eigen vermogen ook iets extra’s op: nog meer betrokkenheid en vaak positieve gedragsverandering. Deze vorm van financieren past in de moderne tijd waarin  medewerkers meer onafhankelijk, bewust en vaak specialistisch opgeleid zijn. Een medewerkersparticipatie kan leiden tot extra (ver-)binding.

Eigen vermogen versterken niet eenvoudig

Hoe fraai deze opsomming van mogelijkheden ook is, in de praktijk blijkt het voor de meeste MKB bedrijven niet eenvoudig te zijn het eigen vermogen te versterken. Er zijn geen ‘eenvoudige’ loketten voor eigen vermogen zoals die er zijn voor vreemd vermogen (via banken en de non-bancaire kredietverstrekkers). Er is geen loket voor de MKB onderneming met een balanstotaal van € 300.000, die bijvoorbeeld behoefte heeft aan een eigen vermogensverbetering van € 50.000. Het ontbreken van zo’n loket voor eigen vermogen ‘drijft’ ondernemers dus automatisch naar de markt van vreemd vermogen.

Financieringsgraad te hoog door vreemd vermogen

Vreemd vermogen is goedkoop, fiscaal aantrekkelijk en goed verkrijgbaar. Dat heeft geleid tot een hoge financieringsgraad (dus lage solvabiliteit) van MKB ondernemingen. Gevolg: het financiële uithoudingsvermogen is aangetast én kan niet eenvoudig worden hersteld. Een dilemma dat vraagt om nadere aandacht.

Toegang eigen vermogensversterking MKB verbeteren

Een verbetering van de eigen vermogenspositie van MKB bedrijven leidt tot een verbetering van het financiële uithoudingsvermogen, hetgeen vervolgens de toegang tot overige financiering verbetert. Binnenkort gaan we nader in op de vraag: op welke wijze zou voor het MKB de toegang tot eigen vermogensversterking verbeterd kunnen worden?

Bron

How to start money flow by using creative sources of financing

| 24-04-2020 | Stichting MKB Financiering | treasuryXL

Our Expert Ronald Kleverlaan, Chairman Stichting MKB Financiering, recommends the must read blog from Fons Huijgens with answers to the opposed question by presenting various examples.

The corona crisis is disrupting society. Social quarantine, education at the kitchen table, public transport cut in half, museums closed, restaurants and cafes closed, events postponed, sports suspended, music and club life suspended. Ordinary people are numb, dazed, in a sense disoriented. And in the meantime, people in the health and care sector and all related supplies and services are under high voltage and perform impressive. That said, there is not only concern for people’s health, but also for the health and survival of companies. The crisis has immediately degenerated into a life-threatening liquidity crisis for companies. Where do you get money NOW if the combination of bank financing, government measures and non-bank financing offers insufficient relief? Brainstorm with your colleagues and dare to take unorthodox measures.

Blog continues in Dutch language.

Hoe creëer je NU extra liquide middelen?

Spaarkopen

Bied afnemers een spaarsysteem aan in combinatie met korting. Bied op deze wijze de klant de mogelijkheid een (grote) aankoop op termijn te doen. Geef bijvoorbeeld op het totaalbedrag een korting van 10% plus op de maandelijkse vooruitbetaling een rente van 5% op jaarbasis. De klant krijgt gedurende de spaarperiode 5% rente (vergelijk dat eens met de huidige spaarrente) plus een korting op de aankoop.

Waardebonnen

Vergelijkbaar met spaarkopen, maar dan gemakkelijker overdraagbaar. Je verkoopt waardebonnen van bijvoorbeeld € 100 bestedingswaarde voor een prijs van € 90. Men kan deze bonnen nú kopen en pas inleveren vanaf bijvoorbeeld 1 juni.

Ketenafspraken

Kijk met welke zakenpartners in de keten tijdelijk afwijkende afspraken zijn te maken. Bespreek een tijdelijke (3 maanden) huurverlaging van 30% die bijvoorbeeld wordt terugbetaald door op termijn gedurende 6 maanden 15% extra huur te betalen. Beoordeel op deze manier alle leveranciers van producten en diensten en selecteer diegene waarvan je verwacht dat tijdelijke afspraken kansrijk zijn.

FFF

De term FFF staat voor ‘Family, Friends and Fans’. De zogeheten inner circle van de ondernemer. Het betreft mensen die jou goed kennen. Ze kennen jou vooral als mens, die een onderneming heeft. Durf een beroep op hen te doen. Soms hoor je “met vrienden doe je geen zaken, met vrienden ga je naar de kroeg”… Alles is anders in Coronatijd. Die kroeg is dicht en die vrienden krijgen 0% rente op hun spaarrekening. Durf te vragen. Maak wel goede, zakelijke afspraken. Je zult ontdekken: het word je gegund.

Abonnementen

Verkoop je een zich herhalende dienst of product en val je onder de lockdown? Bijvoorbeeld kapper, restaurant, bar, etc. Door de lockdown is de geldstroom abrubt tot stilstand gekomen. Misschien kun je reeds nu aan klantenbinding werken voor over een paar maanden. Biedt nu abonnementen aan met iets extra’s, die men na de lockdown kan verzilveren.

 

Bron

Are we entering an unprecedented economic situation?

| 28-02-2020 | treasuryXL | Pieter de Kiewit

One of my favourite professional pastimes as a corporate treasury recruiter is digesting treasury technical content and bridging it to the “rest of the world”. Or see what is happening in the global news and projecting it on the field of corporate treasury.

Currently there is a constant flow of news about too much money in the market. One would say this is a good thing. Let me give you some positive and negative examples of the effects:

But also:

 • Pension funds are not able to invest in a future-proof way;
 • We have to pay for our savings (if you have a lot);
 • Hedge fund managers use external funding, instead of the funding of their investors, to safeguard their bonuses.

We enter an unprecedented economic situation only encountered by Japan and there is no obvious path to take. I will not try to clarify macro economics, it is not my field of expertise, but do know that changing demographics contribute. Us getting older and people retiring rich, most likely richer than their kids, has to do with this. What do I see as effects on corporate treasury? Let’s focus on three main tasks of a corporate treasurer.

In cash & liquidity management there are many exciting initiatives in the improvement of cash flow forecasting. Payments can technically be done smoother, safer and quicker. Cash visibility can be increased and liquidity is centralized. Most corporate treasurers want to implement these new solutions. As liquidity is high, many CFOs do not feel the urgency to invest in these initiatives. Doing nothing will not result in higher cost, so what is the ROI?

In risk & investment management the obvious focus is on interest developments. The general opinion is that interest will be low for a very long time. Getting long term funding for (almost) 0% is doable. So why bother matching long and short term funding options? This results in a situation that the use of hedging instruments is less important. Investing excess cash or helping the company pension fund with their strategy currently requires analysis and choices.

Corporate Finance has the fun task of optimizing the balance sheet and lowering funding costs to an extreme. I recently met the group treasurer of a real estate company who is able to make money attract funding for his company! The more challenging task of corporate finance is participation in business development and M&A. The willingness of entrepreneurs, shareholders and boards to invest in adventurous ways is high. The corporate treasurer has to hold on to his role of risk manager and hit the brake. This does often not increase his popularity…

A lot more can be said about the topic, that will be for other blogs. Back to a non-corporate mindset and not pretending to be a socialist, I hope all this money will be used to improve the world: better the environment, lowering the income gaps, makes us all happier. The real philosophical approach I leave to Notorious B.I.G.

Enjoy your money,

 

 

Pieter de Kiewit

Owner at Treasurer Search

Top 5 most common pain points in Treasury

14-02-2020 | treasuryXL | Michael Ringeling

The purpose of Treasury is to manage a company’s funding, liquidity and to mitigate its financial and other risk. Made up of three sub-disciplines, Treasury’s overall objective is to safeguard the company’s holdings and to follow the long-term strategy set forth by Corporate Finance (and strategy). Cash Management, on the other hand, is primarily focused on operational, short-term, efficiency and process optimisation, whereas Risk Management is oriented towards financial research and operational controls.

Michael Ringeling, corporate treasury expert,  made a top 5 of the most common pain points he encounters in Treasury, including consequences and a solution.

Top 5 of the most common pain points in Treasury

 

 1. Too many bank accounts at too many banks

Consequence:
Complex to manage, poor control, higher risk of fraud, higher costs, more KYC/AML requirements

Solution:
Less bank accounts at fewer banks, all via one or two electronic banking systems or multibank platform to manage payments and cash flows. The result will be more efficient, more secure and more cost-effective payment transactions, reporting and reconciliation into the ERP system.

 1. No reliable cash flow forecast

Consequence:
Poor liquidity management. Insecure about the required short and long term funding and poor management information.

Solution:
A good cash flow forecast, providing adequate insight in the organisation’s short and long term cash flows, will contribute to an efficient funding strategy and lower cost of funds.

 1. FX results, (negatively) impacting the company’s P&L

Consequence:
The company’s financial results are impacted by unforeseen and unknown FX results

Solution:
FX risk management analyses, create a FX policy and perform deal execution (hedging) to control FX results

 1. New Loan Agreement needed – negotiations

Consequence:
Difficulties in assessing if the loan terms and conditions are fair. Risk of overpriced loans and/or unfavorable terms and conditions required by the bank(s).

Solution:
Assist the company when negotiating with the bank(s) to get a fair deal with terms and conditions that will not unnecessary limit the company’s flexibility.

 1. Cash is trapped on too many stand alone bankaccounts around the world

Consequence:
Company cannot effectively use a significant amount of cash, resulting in higher (short term) loans and higher interest costs.

Solution:
Implementation of a cross border cross currency cash pool to centralise the company’s cash balances. As a result the amount of local trapped cash will be reduced and that cash can be used for general corporate purposes. Less short term loans and lower interest costs.

Sounds familiar?

Do you recognize the pain points that we mention above in your business? Or are you experiencing other critical treasury pain points in your business?

In our active network there are several treasury experts who can offer treasury support. They can be hired for specific projects or on a regular basis. Check Rent a Treasurer and let us help you.

 

Michael Ringeling

Corporate Treasurer Expert

Tips voor het verkrijgen van financiering

| 4-2-2019 | ILFA Group | treasuryXL |

Nederlandse banken maken een forse terugtrekkende beweging en dit leidt bij ondernemers tot onrust. Geluiden over uitsluitend uitzettingen aan bestaande relaties en het niet opengaan van de bankdeuren in 2019 dragen bij aan het onrustige klimaat. Ook de steeds kritischere houding van banken en ‘cherrypicking’ van zaken die wel gedaan worden zijn een doorn in het oog van mkb-ondernemers. Dit alles heeft uitwerking op de transacties en hun prijs. Immers, als de financieringsvoorwaarden worden aangescherpt en marges omhoog gaan, zal dit direct invloed hebben op de kostprijs van de bedrijfsvoering.

Ik ben dan ook van mening dat de Nederlandse banken in de komende jaren tegen steeds lagere leverages zullen gaan financieren. Denk aan maximaal 50% loan-to-value tegen looptijden van hooguit 5 tot 7 jaar. Door de komst van Basel 4-kapitaaleisen zal de terughoudendheid van banken alleen maar toenemen en zal er een gap ontstaan van ongeveer 2,5 tot 3 miljard euro per jaar. Dit zal ingevuld moeten worden door nieuwe financieringskanalen.

Wanneer u een financiering aanvraagt, is het belangrijk een aantal praktische tips te volgen:

1. Mkb-financiering is maatwerk
Ten opzichte van een aantal jaar geleden is het aantal (bancaire) financieringen vandaag de dag enorm uitgebreid. Voor de crisis bepaalden vooral banken de markt, maar tegenwoordig is er een groot alternatief aanbod van financieringsproducten. Wanneer er in een onderneming een investeringsbehoefte is, is het heel belangrijk in een vroeg stadium vast te stellen wat deze behoefte precies is, hoeveel geld benodigd is en bij welke partijen dat het best ondergebracht kan worden. Laat u vooral bijstaan door een (onafhankelijke) adviseur met kennis van het financieringslandschap.

2. Het belang van de businesscase
Om precies te weten waar u aan toe bent en om niet voor verassingen te komen staan bij het aanvragen van een financiering is het belangrijk dat door grondige analyse alle financiële aspecten van de financieringsaanvraag inclusief onderbouwing in kaart gebracht worden. Door een credit rating toe te voegen, worden alle relevante financiële risico’s van de onderneming in kaart gebracht. Ook laat de rating zien hoe deze risico’s beïnvloed worden door de investering. Een potentiële financier kan hierdoor een goede inschatting maken van de kansen en risico’s van een investering. Wat niet vergeten moet worden is een haalbaarheidscheck waarbij gekeken wordt naar de haalbaarheid en kans van slagen van de financieringsaanvraag. Hierbij wordt onder meer
gekeken naar de hoogte van de investering in relatie tot de mogelijkheden om de financieringslasten te dragen.

3. Kopen of leasen?
Het is belangrijk vast te stellen of eigendom van machines, auto’s, meubels en andere soortgelijke zaken nodig is. Het kan enorm schelen op de investering en kapitaalvernietiging kan voorkomen worden wanneer, waar mogelijk, gekozen wordt voor lease. Ga na of objecten daadwerkelijk in bezit moeten zijn of dat het puur om gebruik gaat. Mocht gebruik voldoende zijn, is een leaseconstructie of servicecontract een goede optie.

4. Een betrouwbare financieringsaanvraag
De financieringsaanvraag bevat alle relevante cijfers en brengt de terugverdientijd, KPI’s en doorlooptijden helder in kaart. Er staan veel statische gegevens in zo’n aanvraag, maar ook de kwaliteit van de onderneming, de branche, de organisatie van de bedrijfsprocessen en de organisatie van het personeel. Deze gegevens samen zorgen voor de perfecte financieringsaanvraag die nodig is om het vertrouwen van financiers te krijgen. Uiteindelijk is vertrouwen de basis voor een aangeboden lening of financiering.

 

 

 

Arnoud Doornbos

Associate Partner

 

Gebrek aan voortgang in Voortgangsrapportage Rentederivaten MKB

| 13-12-2017 | Simon Knappstein |

De voortgangsrapportage van AFM die op 8 december 2017 gepubliceerd werd, bevat vooral oud nieuws. Er is verdere vertraging en zelfs de nieuwe door de banken afgegeven planningen zijn onzeker. Wat dat betreft had de AFM het passender “gebrek-aan-voortgangsrapportage” kunnen noemen. Het beeld wat blijft hangen na het lezen van deze rapportage is dat de AFM er zich bij neerlegt dat het nog wel eens erg lang kan gaan duren voordat dit dossier afgerond is.

De AFM noemt als reden voor de vertraging “Problemen met automatisering en data. De kwaliteit van de historische data van banken is niet in alle gevallen voldoende om efficiënt de compensatie op grond van het UHK te kunnen berekenen en controleren. Verder geldt dat de rentederivatendossiers van klanten zeer verschillend zijn en vaak bijzonder complex en dat heeft gevolgen gehad voor (de praktische uitwerking van) het UHK. Mede door deze knelpunten blijkt de uitvoering van het UHK in de praktijk complexer dan de banken, de externe dossierbeoordelaars en de AFM hadden voorzien. Dit betekent ook dat de door banken afgegeven planningen onzeker zijn.” Verder staat er: “Zo zijn bijvoorbeeld de derivaten- en lening-systemen veelal niet structureel gekoppeld en is een handmatig proces ingezet om de derivaten aan de juiste leningen te koppelen.” Dat die systemen niet gekoppeld zijn mag geen verrassing zijn voor de banken. Dus waarom dat op dit moment als oorzaak genoemd wordt mag eerder als verrassing gekwalificeerd worden.

De vraag die dit oproept is waarom de banken überhaupt hebben geprobeerd de oplossing te automatiseren.  Mijn beste gok is dat er in een eerder stadium ingeschat is dat op de bulk van de dossiers slechts alleen stap 3 (de coulance-uitkering) van toepassing zou zijn.  Het zal dan een dure misrekening zijn geweest als blijkt dat het leeuwendeel van de dossiers toch een handmatige benadering vereist. In dat geval is er een hoop geld en tijd verloren gegaan wat niet meer goed gemaakt gaat worden.
In de huidige planning, die dus onzeker is, zijn er 2 banken die verwachten eind 2017 alle aanbodbrieven te zullen hebben verstuurd, 1 bank die rekent met medio 2018 en 3 die mikken op eind 2018. Het zou nog inzichtelijker zijn als daarbij ook vermeld stond om hoeveel klanten het dan gaat per bank.
Een volgende rapportage van de AFM wordt in de zomer van 2018 verwacht. Zoals het er nu uitziet zou het al heel mooi zijn als de einddatum dan niet weer vooruitgeschoven wordt.

De AFM zegt ook in de komende periode kritisch toezicht te blijven houden op zowel de banken als de externe dossierbeoordelaars.

Simon Knappstein - editor treasuryXL

Simon Knappstein

Owner of FX Prospect

 

 

 

Lees ook: Uniform herstelkader rentederivaten mkb

How to connect to your bank electronically

| 26-10-2017 | François de Witte |

One of the main challenges in treasury is ensuring the connectivity with your banking partners. Currently corporates use the e-banking, or “electronic banking” channels. ‘Electronic banking’ can be defined as the way in which a company can transmit transactions and obtain reporting instructions to a bank remotely and electronically.

In the present article about bank connectivity, we will outline the current types of e-banking channels in the market, their advantages and the attention points.

Interactive banking channels

For interactive e-banking channels, typically the communication is initiated by the corporate client from a PC within the finance department and the instructions are transmitted to the bank through the internet.

Banks are developing their portals more and more: ING Business Payment, Connexis, KBC-Online, IT Line, RABO Corporate Connect, etc. They also provide a full range of services through them.

Illustration of the interactive electronic banking channel:

 

 

 

 

 

 

 

Currently the interactive- banking channels are widely used by corporates and other organizations, because they are easy to implement, user-friendly, enable to work on a standalone basis and less expensive. However, the drawbacks are that they are not always that suited for mass payments, and that each bank has its own system. Consequently, if you work with different banks, you will have different electronic banking channels for each bank, which adds to the complexity.

In some countries, the banks have put their efforts together to create a multibank interactive electronic banking channels (e.g. Isabel 6 in Belgium and Multiline in Luxembourg).

In my view, the interactive e-banking channel is best suited for corporates having not too high volumes of transactions and working with only few banks, or in countries were multibank electronic banking channels are available.

Host to host electronic banking channels

Some corporates or public institutions have very high volumes to treat, and will need for this a specific direct connection with their bank, a so-called “host to host” (H2H) connection. This is an automated solution for high volume data transfer between banks and their corporate clients.

Sophisticated H2H connectivity solutions give banks the flexibility to exchange information with their corporate clients in preferred file formats, agreeing on network protocols, and security standards.

The following figure illustrates this type of e-channel:

 

 

 

 

 

 

 

H2H e-banking channels allows for automated payments and collections, attended (where the client needs to take an action) or unattended (directly initiated by the IT system) connection / authorization. They can treat very high volumes, and to integrate the data into ERP systems.

However, they are also more expensive, because they require a specific IT set-up and usually the services of a middleware provider to ensure the connectivity between your ERP or IT system and the bank.

Up to some years ago, corporates had to set up H2H connections with each of their banks, but now several multibank H2H solutions have been developed by the TMS (Treasury Management Systems) providers or by other multibank providers such as TIS, MultiCash and Power2Pay.

In some countries, the banks have set up common interbank protocols enabling an easier and standardized connection. The best know is EBICS, which is currently in use in Germany and France.

In my view, the host to host banking e-channel is best suited for corporates having very large volumes of transactions and requiring a high level of integration with their ERP or IT systems.

SWIFT e-banking

SWIFT has extended from a bank-to-bank platform to a corporate-to-bank platform, and has also launched its own bank connectivity solution, SCORE (Standardized Corporate Environment). SWIFT enables hence to replace the various e-banking systems with a single, bank-neutral multibank e-channel. This means that treasurers and finance managers can connect with their banks worldwide in a consistent way using industry-recognized standards.

Outline of a SWIFTNET Multibank set-up (source SWIFT):

Companies can connect to SWIFT in many ways. One option is to establish a direct connection to SWIFT, but this can be a technically complex exercise. As a result, many of the companies connecting to SWIFT do so via a SWIFT service bureau. In such a set-up, most of the technical challenges are resolved by the service bureau

The third SWIFT connectivity option is Alliance Lite2. This solution enables corporates to connect to SWIFT in a quicker and less expensive way.

The SWIFT channel offers, beside the multibank character, many other advantages, such as the SWIFT standards, services beyond payments, such as FX and deposit confirmation and securities transactions, and an improved security / reliability compared to the classic e-banking systems

However, the Swift e-banking solution is not easy to implement, and can be quite expensive (in particular for the direct connection and the connection through a service bureau. Hence this solution is more suite for very large corporates and institutions, working with many banks.

Conclusion:

When looking at setting up the e-banking connectivity, several factors need to be taken into consideration, such as the number of banks and transactions, the complexity of the organization and the treasury. Smaller organization can perfectly work with the interactive e-banking channels, whilst larger and more complex organizations need to consider the multibank H2H connections or a SWIFT setup.

In the framework of PSD2, with the XS2A (access to accounts), banks in the EU/EEA will have to provide access to authorized third parties. I expect that thanks to PSD2 the cost of multibank e-banking platforms will go down, which is good news for corporates.

 

François de Witte

Founder & Senior Consultant at FDW Consult