Basisprincipes van interne beheersing op het gebied van Treasury – deel II

11-05-2016 | by Jan Doosje |

treasury

 

Hoe vaak komt het nog voor dat een externe adviseur of een nieuw aangetreden functionaris moet constateren dat de financiële functie op het deelgebied Treasury qua opzet bij een bepaalde organisatie niet goed ingericht is ? Naar mijn idee te vaak, vooral waar het bedrijven en organisaties uit het midden- en kleinbedrijf betreft. En dit terwijl control op het gebied van de Treasuryfunctie vrij snel en vrij simpel te verkrijgen is!

 

 

Voor de ‘niet financiële’ lezer zal wellicht niet goed duidelijk zijn wat de Treasury functie inhoudt. Zie hiervoor mijn vorige artikel. Als tweede vraag komt op: “Wat is goed ingericht ?”.

Waar het bij organisaties vaak strak is geregeld wie er verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld commerciële afspraken of waar de grenzen liggen voor autorisatie van een bepaalde offerte, dan wel wie er verantwoordelijk is voor ICT wil dit soort structuren nog wel eens aan de Treasury functie voorbij gaan. Bevoegdheden en checks en balances liggen hier nog wel eens in één hand. Uiteraard met alle risico’s van dien.

Enige voorbeelden van organisaties die risico’s lopen

 1. Wie kent ze niet, de bedrijven waar een administrateur of controller zowel de facturen accordeert als deze facturen betaalbaar stelt? En of het nog niet genoeg is, deze betalingen ook daadwerkelijk bij de bank autoriseert. Het behoeft geen betoog dat hier grote risico’s aan kleven.
 2. Of denk aan de onderneming waarbij een goedwillende controller een flink bedrag in dollars opneemt in de verwachting dat deze koers zal stijgen? Vooral bij bedrijven met veel internationale handel zal dit niet vreemd overkomen. Maar wat nu als blijkt dat de dollar verder daalt en er voor de onderneming verliezen opdoemen?
 3. Of het bedrijf dat zijn vermogen bij de Icesave bank had belegd en daar slechts een fractie van heeft teruggezien?

Er zijn nog vele voorbeelden op te noemen maar kern van alle voorbeelden is dat er niets geregeld is, er wordt uitgegaan van vertrouwen en dat kan tot financiële rampen leiden.

Bijvoorbeeld dat posities in rente (nog niet afgedekte leningen) of valutasaldi te lang op de (buitenlandse) bankrekening blijven staan en daarmee het resultaat van de onderneming substantieel kunnen beïnvloeden. Maar ook dat niet duidelijk is wie er nu eigenlijk een betaling mag autoriseren bij de bank. Wie heeft de contacten met de bank en met welke banken (tegenpartijen) mag de onderneming zaken doen?

Doelstelling Treasury bepalen

Als begin van een oplossing voor deze problematiek dient de organisatie te bepalen wat haar doelstellingen zijn op het gebied van Treasury. Is beheersing van risico’s de grootste drijfveer? Dan kan dit misschien gepaard gaan met wat hogere kosten. Of dient het beschikbare kapitaal tegen een zo hoog mogelijke rente te worden belegd tegen een aanvaardbaar risico?

Zodra deze vraag min of meer beantwoord is kan de organisatie hierop ingericht worden. Met ingericht wordt bedoeld dat er procedures en richtlijnen komen op het gebied van Treasury.

 • Ten eerste zal bepaald moeten worden welke functionarissen er betalingsvoorstellen mogen inlezen bij de bank en wie deze mag autoriseren. Bij een wat grotere organisatie dienen deze autorisaties niet in één hand te liggen.
 • Ook moet bepaald worden met welke banken men zaken wil doen en welke “grading” deze banken mogen hebben. Voor de crisis “wemelde” het van de triple A banken (AAA) maar tegenwoordig zijn deze met een lichtje te zoeken.
 • Verder dient bepaald te worden of er van “instrumenten” gebruik gemaakt mag worden (denk hierbij aan opties, aandelen, vaste of variabele rente e.d.). Ook de verdeling over de instrumenten (maximaal X procent in aandelen, Y procent in obligaties met een bepaalde rating e.d.) en banken (bijv. maximaal 10% bij de X Bank en 50% bij de Y bank en 40% verdeeld over de Z en A bank) Dit dient in het Treasury statuut vastgelegd te worden.

Deze drie elementen zijn m.i. de basis voor een goed ingerichte treasury functie. Als dit goed is beschreven, vastgesteld en geïmplanteerd kan de ondernemer de werkzaamheden op dit terrein met een gerust(er) gevoel aan de betreffende medewerkers overlaten.

Ook is het van belang dat de “tegenpartijen” (de banken) waar de onderneming zaken mee doet, op de hoogte zijn van het Treasury statuut. Zij stellen het op prijs om het Treasury statuut te verkrijgen en adviseren graag hoe er verbeteringen behaald kunnen worden.

Kort samengevat kunnen de risico’s op het gebied van Treasury sterk gemitigeerd worden door een simpel in te richten structuur:

 1. Wie mogen zich bezighouden met aangelegenheden op het gebied van Treasury?
 2. Wat mag ieder van de functionarissen qua bevoegdheid?
 3. Met wie (welke banken e.d.) mag er zaken gedaan worden?
 4. Welke posities mag de onderneming innemen?

Om dit te bedenken en uit te schrijven gaat enige tijd voorbij maar het zal zijn vruchten afwerpen. Ook voor de ondernemer, de medewerkers, accountant evenals eventuele toezichthouders is het goed te weten dat er afspraken zijn op dit gebied en dat hier ook op gemonitord wordt.

Uiteraard wordt in dit artikel slechts op basisprincipes ingegaan. In een eventueel vervolg zal op ieder van de deelgebieden verder ingezoomd kunnen worden dan wel op de treasury functie zelf.

Conclusie is dat een op de wensen en eisen van de organisatie afgestemd Treasury beleid, tezamen met een goed gestructureerd en actueel Treasury statuut een grote mate van control op dit gebied geeft en dus als essentieel onderdeel van het in control zijn van de organisatie gezien moet worden.

Jan Doosje

 

Jan Doosje

Owner of Fimterim Advies & Consultancy

 

Option Tales: ATM or OTM?

banking10-05-2016 | By Rob Soentken |

 

When uncertainty is substantial and the decision was made to hedge with options, should the strike be put ‘At The Money’ (ATM) or ‘Out of The Money’ (OTM)? Diagram 1 shows the dilemma.

 

 

An ATM call option on USD with strike at 1.1400 costs about 2% while a 4% OTM option with the strike at 1.0944 costs only about 0.6%. The latter is substantially cheaper but the protection only kicks in once the USD has appreciated 4%.

option tales - 1

We know the premiums and the strikes, but each strike / premium combination has its merits. It would help if we would know the amount of Risk we are running. To speak in terms of insurance: We know the premium, but we do not know the potential loss. One thing we do know is the chance on that loss. This chance factor is called Delta. It is the chance of the USD appreciating below the strike of the option. The premium divided by the chance on the loss is the potential loss. It could be more, it could be less, but it is the estimated average loss. For example: The 1.14 strike costs 2% premium and has a 50% chance of being worth anything. Therefore the 2% is the premium on an insurance contract potentially worth 2% : 50% = 4%. Lets call this Risk.

Diagram 2 shows Premiums, Delta and Risk for various OTM strikes.option tales - 2 Risk appears fairly stabile across strikes, which makes sense because the premiums are calculated with one volatility on one underlying. The Risk on OTM is lower than that for ATM options. It appears that OTM premiums are relatively more expensive, they give protection against less potential loss.

Knowing the Risk to be around 3.5-4% on the USD to be purchased, it does not come as a surprise that in real life many option strikes are bought to protect for losses beyond this percentage amount. Hedgers are looking for protection beyond the expected potential loss on the underlying. These are OTM strikes in this case 3-4% OTM, with a Delta (chance of exercise) between 20-25%.

option tales - 3Diagram 3 shows Premiums, Delta and Risk for different tenors. ‘Time’ is the time to expiry of the options in fractions of years. Its shows that for longer tenors, the Risk is higher. But disproportionally. For the same chance on exercise a hedger could double the premium to buy a hedge for a 4x longer tenor.

Rob Soentken

 

 

Rob Soentken

Ex-derivatives trader

 

Basisprincipes van interne beheersing op het gebied van Treasury – deel I

| 06-05-2016 | by Jan Doosje |

treasuryHoe vaak komt het nog voor dat een externe adviseur of een nieuw aangetreden functionaris moet constateren dat de financiële functie op het deelgebied Treasury qua opzet bij een bepaalde organisatie niet goed ingericht is ? Naar mijn idee te vaak, vooral waar het bedrijven en organisaties uit het midden- en kleinbedrijf betreft. En dit terwijl control op het gebied van de Treasuryfunctie vrij snel en vrij simpel te verkrijgen is!

Voor de ‘niet financiële’ lezer zal wellicht niet goed duidelijk zijn wat de Treasury functie inhoudt. Als tweede vraag komt op: “Wat is goed ingericht?”.

Ik zal daarom beginnen met deze vragen te beantwoorden.

De Treasury functie houdt zich bezig met beheren van de financiële waarden en verplichtingen van een organisatie met als doelstelling om op zowel lange als korte termijn voldoende liquide middelen te hebben voor het voldoen aan (toekomstige) verplichtingen. Een tweede belangrijk element is dat dit tegen marktconforme tarieven dient te gebeuren (hier worden ook de geldende rentepercentages bij inbegrepen). Het laatste, en vooral gezien ervaringen bij diverse organisatie, zeker niet het meest onbelangrijke element is, dat dit dient te geschieden tegen voor de organisatie acceptabele en te dragen risico’s.

Treasury houdt zich bezig met:

 • Kasgelden
 • Banksaldi en optimalisatie hiervan (cash management)
 • Leningen opgenomen
 • Leningen uitgegeven
 • Rentebeheersing
 • Valutarisico’s
 • Optimalisering van rentebaten of rentekosten
 • Goede voorwaarden met de bank(en)

Kort gezegd dient de Treasury functie er zorg voor te dragen dat er altijd voldoende geld in kas (lees: banksaldo) is en dat hiervoor niet teveel betaald wordt en er geen, of vrijwel geen risico’s aan verbonden zijn. In deel twee van dit artikel zal ik verder ingaan op de inrichting van de Treasury functie.

Jan Doosje

Jan Doosje – Owner of Fimterim Advies & Consultancy

[button url=”http://www.treasuryxl.com/community/experts/jan-doosje/” text=”View expert profile” size=”small” type=”primary” icon=”” external=”1″]

[separator type=”” size=”” icon=””]

If you are not a Treasurer with the ambition of a Dentist

05-05-2016 | by Pieter de Kiewit |

Career pathIn a previous blog I wrote about a career in treasury possibly being a dead end street. My former boss Cees taught me about the concept of the ambition of a dentist: when you graduate in dentistry, you most likely will do the same at the start of your career as you will do at the end. There is nothing wrong with that, if that is what you want. I would like it when my banker and shoe repair man would have the same ambition.

I know treasurers with the career line of a dentist. I know treasurers who are trying to avoid or leave the dentistry line. Here are some alternative routes I have seen:

 • Make lateral moves to other jobs, but still in the CFO team: accounting, control, credit management, perhaps legal. This may be the path to become a CFO;
 • Start helping your business development colleagues with the financing part of business opportunities and gradually move in their role;
 • Switch sides of the table: become a banker, a consultant, an auditor, a treasury software specialist or a teacher;
 • If you are really fed up with being a treasurer and/or want to make a drastic move you should be prepared to invest: give up your monthly salary, seek further education and become yoga teacher, or something else. This can also be done gradually by combining jobs/education.

I think life is too short to be in a job you do not like. Luckily I have daily meetings with treasurers who are passionate about their job. The majority of the working (treasury) population did/does not make conscious career choices, a fact that always intrigued me. I meet people who live the ambitions of others (parents or spouses). If you want to give direction to your treasury career or discuss the dentist thing, give me a call. I am happy to brainstorm with you,

Pieter de Kiewit

 

 

Pieter de Kiewit
Owner Treasurer Search

 

Profit versus cash

03-05-2016 | by Ad van der Plas |

It all started in the 90 ‘s of the last century when the Securities and Exchange Commission (SEC) requested the Financial Accounting Standards Board (FASB) to provide guidelines for the presented net profit in financial statements. The idea was to help private investors make better comparisons between the various investment opportunities. The set out guidelines were made mandatory for all listed companies in the USA. The principles of the FASB guidelines – generally accepted accounting principles (GAAP) – were also adopted in the financial statements of unlisted companies and applied worldwide (IAS) and in The Netherlands (RJ).

It is important for companies to comply with Standard Guidelines in their external financial statements. The reported net profit, however, is not the key management information. The profit is based on “provision accounting” and includes lots of  expectations and assumptions that are far from sure. For example the calculated amounts for pension provisions, depreciation, actual investment and accrued revenue are based upon big ifs and maybe’s. A better and more accurate tool of management is the free available cash flow. Ultimately, it is every company’s goal to make a bottom line cash surplus.

For investors the free available cash – and not the calculated net profit  – is the single most important information.

Investors in long-term-debt want to know if and when the company can pay back the interest and principal based on the generated cash.
Investors in equity capital want to know if the revenues on their investment have sufficient value for money compared to alternative yields such as mutual funds, bonds, savings accounts etc. All returns are compared based on  cash calculations.
Daily, weekly, monthly, quarterly and yearly the management need to know the turnover, margin, costs and net profit but most important : the actual generated cash and the use of capital. Why else would Warren Buffett believe that the real value of a company is determined by the total expected discounted net cash flow?

Want to know more about managing on cash ? Feel free to contact me.

Ad van der Plas – independent Treasury Consultant & Interim Manager
[button url=”http://www.treasuryxl.com/community/experts/ad-van-der-plas/” text=”View expert profile” size=”small” type=”primary” icon=”” external=”1″]

[separator type=”” size=”” icon=””]

26 mei Financial Systems: Workshop: Treasury Systems – het waarom en hoe (niet) van Treasury & Banking Software

financial systems

29-04-2016 | by team treasuryXL |

Op 26 mei aanstaande vindt Financial Systems 2016 plaats: een gratis te bezoeken evenement in Nieuwegein voor finance professionals die als beleidsbepaler of gebruiker betrokken zijn bij de inzet van finance IT tools of diensten binnen hun organisatie.

Om 15.15 uur wordt de workshop: Treasury Systems – het waarom en hoe (niet) van Treasury & Banking Software gegeven:
Fouten, dubbele informatie, inefficiency, gebrek aan inzicht: redenen om uw cash management, treasury en banking infrastructuur te professionaliseren en automatiseren.

Deze interactieve workshop is voor degenen die aan de corporate zijde in en met de treasury discipline werken en gaat in op vragen als “Welke processen wil ik automatiseren en waarom?”, “Hoe selecteer ik software?”, “Waar let ik op bij het schrijven van een implementatieplan?” en vooral “Hoe doen anderen dit?”. Met uw eigen input en die van een panel van ervaren interim managers reiken we handvaten aan die u een overview kunnen verschaffen.

Een invitation-only sessie, gefaciliteerd door www.treasuryXL.com. Pieter de Kiewit zal de sessie modereren.

Wilt u deze sessie bijwonen? Stuur dan een mail naar Monique ([email protected]). Zij kan u een speciale code verstrekken waarmee u zich kunt inschrijven voor het evenement en onze sessie.

team treasuryXL

[separator type=”” size=”” icon=””]

Improving your working capital by using L/C’s

Euros26-04-2016 | by Jan Meulendijks |

Afraid of Letters of Credit because they are a fuss?? Don’t be!! Next to being a term of payment which gives you a lot of payment certainty, they can also be used as a source of financing your company.

Of course you need to be careful in preparing the required documents for your export-L/C’s, but that is mostly a matter of reading the text and consulting with your bank. We can go into that in a future paper.

Having said this, how can you use a L/C for your own financing purposes?

Most L/C’s stipulate a certain form of buyers’ credit, e.g. the date of payment is 90 days after the date of the invoice or shipping document. Immediately after shipping you present the complete set of required documents to your bank who, after approving them, will claim the invoiced amount with the L/C-opening bank and pay it to you after 90 days (in this example); minus charges of course.

In case you are short of liquidity/funds you can request your bank to advance the L/C-amount to you immediately. Your bank has no obligation to do so, but will be willing in case the L/C-opening bank has a favourable reputation and/or your bank has confirmed the L/C (in which case they have a payment obligation anyway…).

Example

Transaction amount: EUR 100.000,–

L/C has been confirmed by your bank; handling charges EUR 500,–; confirmation charges 400,–.

Payment date: 90 days after date of shipping document.

Interest rate 2.5% (based on 3-month Euribor + surcharge based on your credit rating); discount factor against 2.439% for 90 days is EUR 609,75.

After presenting the documents, your bank checks them on complying with the L/C-terms. Upon approval, your bank will credit your account for an amount of EUR 98.490,25 (100.000 minus 500 minus 400 minus 609,75).

The interest rate/discount factor will often be lower than the rate you pay for using your regular credit facility, because this transaction is indivdually funded in the money market on the currently very low Euribor-basis.

In practice the number of days will be slightly different because you will need a few days to complete your documents and present them to your bank, but don’t let that hold you back…

Jan Meulendijks Jan Meulendijks – Cash management, transaction banking and trade professional

[button url=”http://www.treasuryxl.com/community/experts/jan-meulendijks/” text=”View expert profile” size=”small” type=”primary” icon=”” external=”1″]

[separator type=”” size=”” icon=””]

Options are for wimps

26-04-2016 | by Rob Soentken |

bankingDoes it make sense to use options for hedging? The following little story is about a senior person who I respect a lot, and who didn’t like using options.

One day he asked me to execute some call options for his investment book. He never used options, so I asked him if he had changed his mind about the product. He just laughed and said he hadn’t.

“Why would I buy an option if I know the prices are going up? Any option premium I pay is lost money.” 

Somehow I’m convinced he held the same opinion about selling options.

Value of a USD and Call option on a USD

Options are for wimps - diagram 1Diagram 1 explains his feelings. I assume he was considering only the left half of the payoff diagram. After an appreciation of the USD, a USD is always worth more than a call option on a USD, the difference being the option premium.

There is no downside if you ‘know’ where the market is going, if there is no uncertainty. Using options implies you are not sure about the direction. In a way he was saying ‘options are for wimps’.

The future of the USD is leading

For a company importing goods from outside the EUR zone the choice could be very similar: to buy the foreign currency outright or buy a call option on that currency. Possible actions are driven by the views on 2 dimensions of the USD future:

 1. Where will USD go? Down or Up?Where will USD go?
 2. How will USD go there? Steadily or Uncertainly?

These 2 dimensions lead to 4 possible actions for hedging currency risk, as depicted in Diagram 2.

If the view on USD is Up, in a Steadily way the choice to ‘buy USD or buy an option’ is straightforward: Buy 100% of the required USD, because any option premium would be wasted money.

If the view on USD is Up but in an Uncertain manner, it could be recommendable to buy 100% At-The-Money options. Obviously the premium is an expense, but considering the expected Uncertain price action the price of USD could also be going down, meaning the USD can be purchased against cheaper than expected prices. This would represent a gain possibly offsetting and exceeding the loss of the premium.

If the view on USD is Down and in an Uncertain manner, it could be recommendable to buy 100% Out-Of-The-Money options. Like my manager in the beginning of this article, this call would be a back-stop against unexpected outcomes. Obviously the premium is an expense, but considering the strike being Out-Of-The-Money, it’s a relatively small one.

Finally, if the view on the USD is Down, and in a Steadily way it could be an interesting approach to hedge a certain percentage and to add to that position in a dynamic way, until the full 100% of the required USD amount has been purchased. In a way this position is a replication of buying a Call option, without incurring the expense of the premium. Obviously there could and would be cost involved if additional USD purchases would be above the initial purchase. But if the Down view materialises, there would be gains in the form of cheaper USD purchases.

Above article reflects the personal views of the writer. It should not be used as a guidance to the use of derivatives in the context of investments or risk management. Any investor or risk manager should develop and determine their own independent views and actions.

Rob Soentken

 

Rob Söentken

Ex-derivatives trader

Rousseff impeachment: short-term strength for BRL

brasil22-04-2016 | by Simon Knappstein |

Will the ousting of President Rousseff help the Brazilian Real to strengthen or not?

From a high of 4,15 at the end of January USD/BRL has fallen steadily to 3,55 level today. This strengthening came on the back of a broadly weaker USD, a rebounding oil price, renewed inflow into Emerging Markets in general and supported by a high carry for the BRL more specifically.

 

What has played an important role more recently is the diminishing popularity of president Dilma Rousseff. This comes in part by a massive corruption scandal at state-run oil company Petrobras with a lot of Worker’s Party politicians already convicted. Yesterday, the Brazilian Lower House voted for her impeachment over allegations for manipulating government accounts to hide a budget shortfall. All this has crippled the government’s ability to deal with an economic recession and rising unemployment.

The consensus FX forecast for USD/BRL, with current spot at 3.62, is 3.90 in 12 months’ time.

Consensus FX forecast for USDBRL

According to Nordea the potential impeachment of president Rousseff is a “short-term positive for the BRL at best. Short-term positive because markets seem to cheer the potential for change and for more political stability under Vice President Temer, albeit with the recognition that the BRL has already strengthened a lot and that most of the impeachment may be priced. More importantly, however, Brazil’s huge and numerous challenges will not go away with President Rousseff and markets may soon realize that.”

ING that expects USD/BRL to trade at 4.05 in one year’s time states: “Yet, we continue to see a high risk of the current market euphoria to fade as an impeachment does not necessary mean a highly stable political environment thereafter”. That might be an understatement as vice-president Temer, who would assume power on an interim basis when Rousseff has to step aside, also runs the risk of an impeachment process.

And although, as Scotiabank poses it “hopes that changes in the country’s leadership could lead to more market friendly economic policies” market participants seem to underestimate that “Brazil is undergoing a deep economic crisis exacerbated by a profound crack in its political institutions” and more specifically underestimate “the nature of the structural change required to rebuild credible political institutions”. Scotia sees the BRL weakening to 4.20 in 11 months’ time.

So in the short-term the BRL might strengthen a bit further still but further out it is still in general expected to weaken to around 4.0 against the USD.

Simon Knappstein - editor treasuryXL

 

Simon Knappstein

Owner of FX Prospect

Hello world! Meet treasuryXL

Welcome to treasuryXL, platform built by treasurers to serve treasurers. The roots of treasuryXL lies in the Dutch treasury community.

The shared opinion in this community is that:

 • although treasury has its added value, there is still a lot of low hanging fruit to be harvested
 • unfamiliarity with the function hinders further success
 • the necessary expertise is available but supply and demand are not able to reach each other

We raise the treasury function to a higher level, both for the inner circle: corporate treasurers, bankers & consultants, as well as others that might benefit: CFO’s, business owners, other people from the CFO Team and educators.

treasuryXL offers:

 • professionals the chance to publish their expertise, opinions, success stories, distribute these and stimulate dialogue.
 • a labour market platform by creating an overview of vacancies, events and treasury education.
 • a variety of services in collaboration with flex treasurers.
 • a broad network of highly valued partners and experts.

Contact our Community & Partner Manager, Kendra Keydeniers, for more information:
+31 (0)6 21303744 or [email protected]