treasury statuten

Het Treasury statuut als beheersinstrument voor woningcorporaties

| 21-11-2017 | Roger Boxman |

Het onderstaande korte artikel gaat in op de eisen van het  Treasury statuut. In een Treasury statuut wordt aangegeven wat het doel van de Treasuryfunctie is van de organisatie en in welke producten mag worden belegd en op welke wijze op hoofdlijnen gelden worden aangetrokken. Na het Vestia debacle, waarbij derivaten speculatief werden ingezet, heeft de overheid de wetgeving aangescherpt voor woningcorporaties. Een van de eisen is dat woningcorporaties verplicht een Treasury statuut moeten opstellen.

Treasury Commissie

De Woningwet 2015 verplicht om woningcorporaties een Treasury statuut op te stellen.  In de sociale woningsector zijn de circa 2,4 miljoen sociale huurwoningen gefinancierd met  € 88 miljard.  Het  Treasurystatuut geeft aan wat de lange termijn richtlijnen zijn met betrekking tot de treasuryfunctie en wordt mimimaal om de drie jaar geactualiseerd. Er wordt een Treasury commissie ingesteld als adviesorgaan van het bestuur.  . Hier kunnen externe partijen van deel uit maken mits deze onafhankelijk zijn. De Treasurycommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de uit te voeren transacties en overige treasuryvraagstukken. Het bestuur neemt deel aan de Treasurycommissie in de hoedanigheid van toehoorder.

Treasury jaarplan

Het treasuryjaarplan wordt afzonderlijk opgesteld en is een onderdeel van de (meerjaren)begroting. Dit plan bevat het beleid, de doelstellingen, het mandaat en de treasury taken voor het komende jaar, waarbij rekening wordt gehouden met het in het Treasury Statuut geformuleerde beleidskader en een risico beheersingsparagraaf. In het treasuryjaarplan worden o.a. de volgende zaken vastgelegd: liquiditeitsplanning, bestaande renterisico en de uit te voeren treasury activiteiten.

Risicomanagement

De belangrijkste risico’s die gemanaged worden zijn het beschikbaarheidsrisico, liquiditeitsrisico en renterisico en in mindere mate het tegenpartijrisico. Het Treasurystatuut bevat bepalingen over uitgezette gelden per tegenpartij met limieten. Veelal wordt voor het renterisico een maximum van 15% van de leningen aangegeven waarover een renteherziening worden toegepast.

Samenvatting

Bovenstaande is een summiere opsomming van alle eisen die aan een Treasury statuut bij een woningcorporatie gesteld worden. De wetgever heeft een model Treasurystatuut dat tientallen pagina’s beslaat. Belangrijk is te beseffen dat er beperkingen aan de Treasuryfunctie worden gesteld en dat er formeel een mandaat is vastgesteld waarbinnen de Treasurer dient te opereren en zich te verantwoorden.

Roger Boxman

Senior Advisor Internal Control