Impact Funding, Smart way from Investment decision to Funding (Dutch item)

27-07-2021 | Ilfa |

Getting financing is no longer as easy as it once seemed: you went to the bank, your application was approved and you could continue with your business. Now it is a lot more complicated: the banks are reluctant and how are you supposed to know which alternative financing source is right for you and your company? Arnoud Doornbos, Associate Partner of Ilfa, explains that the path from investment decision to successful financing does not have to be difficult, you have to take the right steps.

Je hoort vaak dat het voor mkb-bedrijven moeilijk is om financiering te krijgen. Hoe komt dat?

Het vinden van financiering bij de bank of bij niet-bancaire partijen is altijd een actueel thema. Vaak wordt dit inderdaad als moeilijk ervaren. De oorzaken hiervan liggen de ene keer binnen de mkb-onderneming, bijvoorbeeld omdat het niet financieel niet goed gaat of omdat er geen goede liquiditeitsprognose is, andere keren gaat het om externe factoren, bijvoorbeeld door corona of door de regelgeving van banken, en vaak is het een combinatie.

De terughoudendheid van banken om het mkb op traditionele wijze te financieren is eenvoudig te verklaren: de kosten zijn te hoog. De gemiddelde kostenpost voor een bank met betrekking tot een mkb-krediet bedraagt ongeveer € 5.000,-. Maar ook aan de kant van regelgeving bij banken spelen de ontwikkelingen een rol in het wel of niet willen financieren van het mkb. Als gevolg van de hogere kapitaaleisen voor banken willen zij minder en korter financieren, gaan rentes omhoog en neemt de persoonlijke advisering en ondersteuning van ondernemers af.

Een crisis laat zien dat de bomen niet altijd tot in de hemel groeien. Ondernemen betekent risico lopen en een goede ondernemer anticipeert hierop, heeft inzicht en kan tijdig bijsturen. Zo kun je zorgen dat je interne factoren op orde hebt en voorkomen dat je veel last krijgt van de externe factoren.

Wat zijn naast de terughoudendheid van banken meer recente ontwikkelingen in de financieringsmarkt?

Indien een mkb-ondernemer via de eigen bank op eigen balans een passende financiering kan krijgen, is dit volgens mij de te prefereren oplossing wanneer je kijkt naar de complexiteit en kosten. Mocht deze optie niet afdoende beschikbaar zijn en kan de investering niet uitgesteld worden, dan moet je overwegen om middelen aan te trekken bij niet-bancaire partijen. Dit is niet zo zeer een nieuwe ontwikkeling, tot de vorige eeuw was het zelfs heel gebruikelijk om onderhands leningen te plaatsen bij familie, belanghebbenden of via de beurs. De grote liquiditeit bij banken heeft deze vorm van financieren echter de afgelopen decennia verdrongen.

Door de gewijzigde positie van banken ontstaat er nu opnieuw een rol voor andere partijen in de kapitaalmarkt. Zowel aan de vraag- als aanbodzijde is de markt zichzelf opnieuw aan het uitvinden: grotere transparantie, duurzaam ondernemen, maatschappelijke betrokkenheid en impact en verdere digitalisering moeten een plek krijgen wil men een nieuw publiek kunnen aanspreken. Tegelijkertijd is de wet- en regelgeving in de financiële markt aan het wijzigen. De (Europese) wetgever wil de rechtstreekse toegang van het mkb tot de kapitaalmarkt vereenvoudigen.

Moet je dan kiezen voor een banklening óf een alternatieve lening of is er een tussenvorm?

Je ziet vaak dat ondernemers kiezen voor gestapeld financieren. Dit betekent dat ze naast een bancaire kredietaanvraag ook een beroep doen op andere financieringsinstrumenten, zoals een onderhandse lening, lease, factoring, crowdfunding of de uitgifte van obligaties of aandelen. Gestapeld financieren kan een uitkomst bieden, maar ik vind dat je je altijd moet afvragen hoe je als ondernemer je weg vindt in de snel veranderende kapitaalmarkt. Hoe vind je de juiste bronnen en hou je de kosten van kapitaal in de hand? Volgens mij geeft de Ilfa Roadmap voor funding van ondernemers antwoord op deze vragen.

Wat is dat, de Ilfa Roadmap?

Op basis van onze ervaringen in de financieringsmarkt van de afgelopen 26 jaar hebben wij een stappenplan ontwikkeld. Door de logische opzet, dat wil zeggen het systematisch uiteen trekken van de verschillende stappen in een financiering, en informatie rond nieuwe financieringsbronnen en de regels die daarbij horen, kunnen wij mkb’ers meer inzicht geven in de stappen die genomen moeten worden om tot een succesvolle financiering te komen. Dit kan dus zijn bij de bank, bij een alternatieve bron of via gestapeld financieren.

De Roadmap bestaat uit de volgende stappen:

Ik heb daarbij als doel om de mkb-ondernemer te helpen om zich bewust te worden van keuzes rondom financiering en het formuleren van een eigen beleid daarin. De intentie is om de ondernemer de regie te laten houden over de eigen kredietbehoefte van nu én later. Te afhankelijk worden van een financier is niet in het belang van de ondernemer.

Bij welke soort financieringen kan de Ilfa Roadmap worden ingezet?

Vaak zie je dat het accent ligt op financiering van investeringsbeslissingen, zoals bij vastgoed, inventaris of andere activa, maar bij de Roadmap gaat om de totale financieringsbehoefte, inclusief de financiering van werkkapitaal. We zetten de verschillende stappen, van business case tot en met het beheer van de financiering, systematisch uiteen. Dit betekent overigens niet dat er tussen de stappen geen interactie zit. Soms moet je een of meerdere stappen terugzetten om uiteindelijk verder te komen in het proces. Het steeds toetsen van eerder genomen stappen blijft dus aan de orde. Ik begeleid ondernemers graag in dit proces om samen van investeringsbeslissing naar de uiteindelijke realisatie van de financiering te komen. Bij Ilfa ben ik de laatste tijd regelmatig betrokken bij dit soort trajecten, waar ook een component van (vaak grote) maatschappelijke impact bij zit.

Je noemde maatschappelijke impact eerder ook. Hoe zit het met het rendement van financieringen van ondernemers met maatschappelijke impact?

Een specifieke groep beleggers kan de realisatie van een investering steunen door akkoord te gaan met niet-marktconforme voorwaarden en condities. Het gaat dan vaak om een groep die direct of indirect baat heeft bij het verwezenlijken van de plannen dan wel een groep die vanuit maatschappelijke betrokkenheid wenst dat de plannen gerealiseerd worden. Vaak accepteert men een hoger risico zonder dat hier een corresponderend rendement tegenover staat. Er zijn ook andere opties mogelijk. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het niet direct betaalbaar stellen van de vergoeding, maar in plaats daarvan het bijschrijven op hoofdsom, hoogte van de vergoeding afhankelijk stellen van de mate van succes van de plannen en/of een (gedeeltelijke) vergoeding in de vorm van een product of een dienst. Verschillende vormen van crowdfunding zijn een goed voorbeeld hiervan. Maatschappelijke vormen van rendement kunnen ook gekoppeld worden aan instrumenten die via de traditionele routes worden aangeboden of verkregen.

Dat klinkt best ingewikkeld!

Dat valt mee, maar financieren is wel echt een vak. De strategie die de organisatie moet formuleren dient aan te sluiten op de mate van risico dat men wenst c.q. kan lopen. Het profiel van de onderneming zal hierin een belangrijk gegeven zijn. Zo zal een starter veel flexibeler willen blijven dan een organisatie die al een tijd staat en goed draait. Ik neem vaak na het profiel het kostenaspect in ogenschouw. Gegeven het gekozen profiel streef ik naar een optimale verhouding tussen risico en kosten en rendement. Mijn motto is dat een goede voorbereiding het allerbelangrijkste is om een financieringsaanvraag succesvol af te ronden. Kort samengevat bestaat een goede voorbereiding uit:

 1. Het business plan
 2. De analyse
 3. De risicoscan
 4. Een antwoord op de vraag: wat voor soort geld heeft de onderneming nodig?
 5. En een antwoord op de vraag: bij wie kan de ondernemer aankloppen voor dit soort krediet en risico?

Als een mkb-ondernemer zich via deze stappen goed voorbereid wordt de juiste financiering bij de juiste aanbieder gevonden. Je voorkomt dat de ondernemer met onvoldoende onderbouwing bij een verkeerd loket aanklopt. Onze aanpak wordt herkent én erkent door de financiële markt.

Het is dus niet heel ingewikkeld als je weet wat je moet doen. Hebben mkb’ers genoeg kennis over financieringen?

Er is een stijgende vraag naar informatie. Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat een op de acht ondernemers (13 %) per jaar behoefte heeft aan informatie over financiering. De helft van hen wint deze informatie in bij de bank (51 %) en op internet (46 %). Een derde (30 %) raadpleegt een financieel adviseur, 24 % een accountant en 21 % een boekhouder. Daaruit en uit mijn ervaringen en gesprekken met ondernemers concludeer ik dat bij veel mkb-ondernemer onvoldoende kennis aanwezig is over financieren. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. De mkb’ers zijn dagelijks bezig met hun bedrijf en hun werkzaamheden. Ik zie voor adviseurs als Ilfa een mooie rol weggelegd. Wij kunnen met onze passie voor financieren ondernemers steunen, zodat zij zich kunnen blijven toeleggen op hun passie: ondernemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cashflow forecasting: a must-have for every organisation (Dutch item)

23-03-2021 | Ilfa |

Binnen een bedrijf is van alle financiële KPI’s de cashflow de meest zuivere vorm waarmee de prestaties van het bedrijf gemeten en beoordeeld kunnen worden. Daarom moet de cashflow, en specifiek de forecast van de cashflow, het centrale aandachtspunt zijn binnen de financiële huishouding van elk bedrijf. Ilfa kan inzicht en vooruitzicht creëren met Treasury365, wat een positief effect zal hebben op het hele bedrijf.

Arnoud Doornbos is een treasury specialist die jarenlange ervaring als treasury adviseur combineert met ondernemerschap op de financiële markt. Hij is in staat hoogwaardige oplossingen aan te dragen die passen bij de wensen van de klant en de behoeftes van de organisatie. In dit stuk legt hij uit wat het belang is van cashflow forecasting.

‍Wat is een cashflow?

Cashflow is een term in de bedrijfseconomie waarmee de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld wordt. De netto cashflow is het verschil tussen de instroom (oftewel de ontvangsten) en de uitstroom (de uitgaven) gedurende een bepaalde periode of voor een bepaald project.

Wat maakt de cashflow zo belangrijk?

De meest zuivere manier waarop de prestaties van een bedrijf gemeten en beoordeeld kunnen worden is via de cashflow, maar de cashflow dient meer doeleinden, waaronder:

 • De kracht om meer cash te genereren. Als een bedrijf in staat is om inzicht in en onderbouwing van de cashflow te verstrekken richting investeerders en kredietverstrekkers ontstaat er ruimte voor nieuwe investeringen.
 • Het tijdig signaleren van zwaktes, risico’s en frauduleuze handelingen. Het nauwlettend volgen van ontwikkelingen van de cashflow geeft veel inzicht, zeker in coronatijd waarin veranderingen zich snel opvolgen.
 • Inzicht in de waarde van de onderneming. Waar winst een boekhoudkundige mening is, is cashflow echt een feit.

‍Cashflow forecasting

Liquide middelen, ‘cash’, is als zuurstof voor een bedrijf. Zonder een constante aanvoer van cash kan het bedrijf niet overleven. Een negatieve cashflow forecast is een duidelijke indicator dat het voortbestaan van het bedrijf mogelijk in gevaar is. Dit geld ook voorsnelgroeiende bedrijven. De problemen als gevolg van ondermaats cashflowmanagement kunnen bij de uitbreiding van het bedrijf groter worden.

Een positieve cashflow forecast daarentegen stelt een bedrijf eenvoudiger in staat om te investeren in bijvoorbeeld overnames, vaste activa en innovatie. Kortom, een betrouwbare cashflow forecast is een must-have voor elke bedrijf.

Tegelijkertijd zijn we er ons ook van bewust dat de toekomst niet te voorspellen valt. Wel kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Gezien de noodzaak en het belang van een betrouwbare cashflow forecast zou elk bedrijf hier volledige aandacht aan moeten geven.

Een treasury afdeling voor elke mkb’er

Grip hebben op uw cashflow, inzicht in waar u vandaag én in de toekomst staat en een goede planning, dat zorgt voor duidelijkheid en rust bij uzelf en andere stakeholders. Op deze manier wordt het nemen van beslissingen ook makkelijker.

Ilfa kan hierbij helpen door een solide treasury op te zetten zonder dat hiervoor een fulltime kracht aangenomen hoeft te worden. Dankzijde hybride opzet van Ilfa’s Treasury365 kunnen ondernemers beschikken over een online omgeving waarin liquiditeitsprognoses en rapportages gemaakt kunnen worden. Daarnaast krijgt u toegang tot het netwerk en de kennis van Ilfa met persoonlijk advies en ondersteuning door een vaste treasurer.

Treasury365 werkt volgens een vaste formule:

De 1 + 2 + 3 = Treasury365 formule van Ilfa maakt van treasury een flexibele, passende dienstverlening. Met uw eigen vaste treasurer, een professioneel treasury-managementsysteem en, indien gewenst, snel toegang tot het wijdverbreide netwerk van Ilfa. Deze formule biedt u altijd direct inzicht in uw actuele financiële positie, uw verwachte liquiditeitsontwikkeling en heeft u toegang tot kennis, ervaring en netwerk. Daarom beloven wij: Treasury365 geeft maximaal grip.

Uw Ilfa treasurer kan helpen bepalen op welke gebiedenverbeteringen en besparingen kunnen worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het initiëren van periodieke kasstroom prognoses. Hiermee kunt u het moment zien aankomen waarop een kastekort kan optreden, zodat u tijdig extra leningen kunt afsluiten of andere passende maatregelen kunt nemen.

U zult in staat zijn uw kasstromen te voorspellen en te bepalen welke acties nodig zijn om de kaspositie gezond te houden. Het betekent ook dat geleidelijk aan kasreserves opgebouwd kunnen worden. Hiermee krijgt het bedrijf een buffer en bent u beter bestand tegen mogelijke toekomstige tegenvallers.

 

Kijk voor meer informatie over Treasury365 of Ilfa op treasury.ilfa.nl/liquiditeit of neem contact op via [email protected] of +31 85 130 26 55.

 

 

Rowan Hermes
[email protected]
085 – 130 26 55 (general number)
treasury.ilfa.nl (In Dutch)

 

 

 

 

Treasury Desk from our partner ILFA (Dutch item)

12-02-2021 | Ilfa |

Ilfa beschikt over een team van treasury specialisten. Naast dat zij u kunnen ondersteunen met advies, kunnen de specialisten ook taken overnemen. Met de juiste kennis, hun uitgebreide ervaring en de AFM vergunning kunnen de specialisten van ILFA ingezet worden waar u dat nodig acht. Of u nu behoefte heeft aan een treasurer die een grote transactie afsluit, een treasurer die deelneemt aan uw treasury commissie of specialisten die uw cashmanagement overnemen, het ervaren team kan u ondersteunen waar en wanneer u dit wilt.

 

 

Jeroen de Backer is als hoofd van de Treasury Desk met zijn team verantwoordelijk voor de doorlopende processen die wij voor klanten verzorgen en is hét aanspreekpunt wat betreft inhoudelijke vragen over cijfers en de dagelijkse gang van zaken. In dit interview vertelt Jeroen alles over het werk van de Treasury Desk.

 

 

 

Jeroen, jij bent het hoofd van de Treasury Desk, maar wat doet de Treasury Desk precies?

De Treasury Desk functioneert als een soort financiële spin in het web. Ons team gaat naast de ondernemer staan en kan treasury taken en werkzaamheden voor klanten uitvoeren. Hierbij moet je denken aan cash management, bijvoorbeeld het beheer van rekeningen, het aanvullen van saldi en het voorbereiden van betalingen.

Dat is best een grote verantwoordelijkheid die je op je neemt.

Dat klopt, maar daar hebben wij de juiste kennis en protocollen voor in huis. Zo is er altijd een scheiding tussen de voorbereiding en autorisatie van transacties. De klant is in control en bepaalt in welke mate wij taken overnemen. Ook signaleren we grote of afwijkende bedragen. Enerzijds kunnen we zo voorkomen dat we te ver afwijken van de gemaakte prognoses en anderzijds houden we op deze manier ook potentiële fraude in de gaten.

Zijn jullie ook betrokken bij internationale betalingen?

Wij zijn betrokken bij alle geldstromen. Daar horen ook internationale betalingen bij, want we kunnen ook het valutabeheer doen. We doen betalingen en zorgen dat overschotten en tekorten van valuta bij de bank terug in balans komen. Als een klant bijvoorbeeld handelt in euro’s en wij signaleren dat er om dit moment te veel dollars zijn, wisselen wij die om bij de bank.

Kort gezegd kan de Treasury Desk alles wat een treasury afdeling binnen een bedrijf doet overnemen. En de klant blijft in control, zonder zelf de handelingen te moeten doen.

Jullie nemen dus veel dagelijkse taken over?

Ja, maar dat is afhankelijk van de wensen van de klant. Het kan voorkomen dat een klant eenmalig om ondersteuning vraagt bij complexe transacties. Wij kunnen daarbij helpen door onder andere inzichtelijk te maken wat de koersen van de bank zijn. Zo kun je als klant geld besparen bij het sluiten transacties met banken.

Uiteraard kunnen wij ook zorgen voor rapportages ter ondersteuning van de treasurer of cashmanager. Zij kunnen deze inzetten bij het maken van rapportages die zij intern nodig hebben. We kunnen zelfs aansluiting naar de boekhouding mogelijk maken. De rapportages zijn aan te passen naar wens en geven snel overzicht in hoe het ervoor staat.

 

Ilfa maakt koersen niet alleen inzichtelijk voor klanten. Ten behoeve van elk bedrijf, elke organisatie en instelling publiceren wij wekelijks een actueel marktoverzicht met tarieven op valuta- en rentemarkten. Het overzicht vindt u hier: ilfa.nl/marktkoersen.

Het werk van de Treasury Desk is erg gevarieerd. Is er een bijzondere transactie die je kunt uitlichten?

Nee, want ik wil niet te specifiek worden. We hebben te maken met gevoelige informatie. We gaan een vertrouwensrelatie aan met onze klanten en daar is anonimiteit een onderdeel van. Maar wat het werk vooral leuk maakt is de afwisseling van producten en volumes. De ene keer doe je een hele kleine transactie en de andere keer bereid je een transactie voor van honderden miljoenen. Het aantal en het soort producten is heel breed, vooral op het gebied van rente en valuta. Dat je van een relatief standaard naar een hele unieke transactie beweegt houdt ons scherp.

Dan zijn je dagen ook niet standaard in te plannen.

We hebben te maken met dagelijkse afspraken. De medewerkers van de Treasury Desk zorgen dat voor bepaalde klanten elke dag werkzaamheden gedaan worden. Naast deze standaard werkzaamheden bekijken we de rest van het programma. Dat kan van alles zijn, van het maken van rapportages tot het sluiten van deals met banken. Tussendoor zijn er altijd klantvragen die we meteen kunnen oppakken.

Eigenlijk is geen een dag hetzelfde. Klanten mogen ons altijd bellen en er kan altijd spoedgeval tussenkomen. Dat pakken we dan naast onze vaste afspraken direct en goed op. Vooraf kunnen we eigenlijk nooit zeggen hoe onze dagen gaan lopen.

Hoeveel contact heb je met klanten?

 Dat mag een klant bepalen. We maken vaste afspraken, maar indien gewenst kun je contact hebben wanneer je wilt. De ene klant wil ons graag dagelijks spreken en de andere klant hoort graag enkel van ons als er wat speelt. We zorgen wel dat het niet te lang stil blijft, we blijven altijd een vorm van contact houden. Zo kunnen wij garanderen dat de wensen van de klant en ons aanbod goed afgestemd blijven.

Het Treasury Desk-team is jong. Wat voor effect heeft dat op jouw rol als hoofd van de Treasury Desk?

Wij hebben een jong, getalenteerd team waarin ieder zijn eigen krachten heeft. Stap voor stap krijgen teamleden meer verantwoordelijkheden richting klanten, waardoor uiteindelijk alle werkzaamheden die wij verrichten door meerdere personen uitgevoerd kunnen worden. Ik ben altijd bereikbaar voor het team voor vragen over de werkzaamheden of achterliggende en historische redenen waarom taken op een bepaalde manier worden uitgevoerd. Zo probeer ik ook een stukje ervaring en geschiedenis van de klantrelatie te delen.

 

Naast Jeroen bestaat de Treasury Desk van Ilfa ook uit onder andere Roy, Joran en Alexandra. Zij zijn niet de eerste jong professionals die hun eerste stappen in treasury zetten op de Treasury Desk en zullen ook zeker niet de laatste zijn.   

 

                    
 

Meer lezen over het Treasury Desk-team? Een overzicht vindt u hier: ilfa.nl/over-ons.

Werk je binnen llfa veel met andere afdelingen samen?

We hebben dagelijks contact met onze consultants. Vaak worden er werkzaamheden voor dezelfde klant uitgevoerd. Zo kunnen wij op de Treasury Desk werk voorbereiden wat de consultant kan gebruiken in de totale, complexere opdracht. Het kan ook zijn dat iemand van de Treasury Desk samen met een consultant aan zo’n opdracht werkt. In het verleden is al gebleken dat dit een succesvolle combinatie is.

Ook zijn we onlangs bezig geweest met een leuke interne ontwikkeling. De afgelopen maanden is de Treasury Desk namelijk in nauw overleg geweest met het IT-team van Ilfa. Samen hebben we grote stappen gezet om nog sneller goede oplossingen voor klanten te creëren.

De consultants waar de Treasury Desk het meest mee samen werkt zijn Arnoud Doornbos, Gerard van Baar en Jean Pierre Renard.

 

                          
 

Meer lezen over de experts van Ilfa? Een overzicht vindt u hier: ilfa.nl/over-ons.

De onvermijdelijke vraag op dit moment, hoe hebben de coronamaatregelen jouw werk beïnvloed?

Eigenlijk nauwelijks. De software die wij gebruiken kan ook vanuit huis ingezet worden. Uiteraard moesten wij hiervoor wel de nodige veiligheidsmaatregelen nemen, maar hiervoor waren al de nodige voorbereiden getroffen. Telefonisch contact met klanten is nog steeds mogelijk en overleg doen we nu online. In die zin is er in het dagelijks werk niet veel veranderd. We kunnen onze klanten nog steeds aanbieden wat we altijd al deden.

De enige grote verandering is dat we elkaar en klanten nu niet meer fysiek zien. Dat speelt vooral bij de treasury committee. Deze afspraken worden nu ook online gehouden. Dat bevalt overigens dermate goed dat we ook na het einde van de maatregelen waarschijnlijk ook online contact zullen houden.

Zoals je al aangaf zijn je dagen en werkzaamheden gevarieerd. Met welk type transacties heb je zoal te maken?

Wij zien heel veel soorten transacties voorbijkomen. Sommige types uiteraard vaker dan anderen, maar wij moeten van elke soort transactie op de hoogte zijn en voldoende kennis hebben.

In de afgelopen jaren is het klantenbestand behoorlijk gegroeid en zijn er steeds meer bedrijven en organisaties bij gekomen die hun treasury geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan de Treasury Desk. Het aantal types transacties is daarmee ook uitgebreid.

 

De medewerkers van de Treasury Desk beheren samen veel geldstromen. Hieronder is een overzicht te vinden van de verschillende financiële transacties en het volume die per 1-1-2021 in beheer waren.

Bewaakte cashflows

Op jaarbasis gaan er geldstromen in totaal ter waarde van 7 miljard euro over de bankrekeningen die de Treasury Desk in beheer heeft. Het overgrote deel van deze geldstromen bestaat uit euro’s, namelijk ruim 97 procent. Het overige deel bestaat uit Amerikaanse dollars, Zweedse kronen, Britse ponden, Singapore dollars en Japanse yen.

FX opties, FX swaps en FX spots

De Treasury Desk sluit FX opties, swaps en spots; de afgelopen 12 maanden in totaal 164 transacties ter waarde van circa 380 miljoen. FX swaps komen het vaakst voor, gevolgd door FX opties en FX spots. Het meest wordt gehandeld in dollars, gevolgd door Zweedse kronen.

Leningen en derivaten

De totaalwaarde in euro’s van leningen en derivaten dat de Treasury Desk beheert is ruim 3,2 miljard. De verdeling tussen leningen en derivaten is ongeveer gelijk.

 

Wilt u meer weten over de Treasury Desk, cijfers of Ilfa’s diensten? Ga dan naar www.ilfa.nl of neem contact op via [email protected] of +31 85 130 26 55.

 

 

Rowan Hermes
[email protected]
085 – 130 26 55 (general number)
treasury.ilfa.nl (In Dutch)

 

 

 

 

Successful entrepreneurship: Refinancing

25-01-2021 | by Axel Bowmer | Ilfa | SmartFunding

If you as an entrepreneur refinance several business loans, you can save money and create peace of mind. In this blog we explain the benefits of refinancing.

Blog is in Dutch language:

Herfinanciering is het aflossen van één of meerdere leningen met een andere lening. Het doel hiervan is om de voorwaarden van je huidige lening(en) te veranderen. Wanneer je met je huidige lening profiteert van fiscale voordelen voor je huis of restschuld dan blijf je dit behouden. Dit voordeel heeft namelijk betrekking op de afsluitdatum van de oorspronkelijke lening.

Mogelijke situaties

1: In de startfase heb je meerdere leningen afgesloten tegen een hogere rente, omdat je toen nog weinig zekerheden kon bieden. Nu heb je een aantal jaar stabiele cijfers gedraaid en kom je in aanmerking voor een lening met een lagere rente. Door de dure lening af te lossen met een goedkopere bespaar je een hoop geld.

2: Je hebt over een langere periode meerdere leningen afgesloten met verschillende looptijden, rentes, aflossingsdata en voorwaarden. Het kan rust geven om deze leningen over te sluiten naar één lening, waardoor de zorgen over meerdere leningen verdwijnen.

3: Je hebt een lening met een korte looptijd. Wanneer je in aanmerking komt voor herfinanciering en dit oversluit naar een lening met een lange looptijd hoef je per jaar minder af te lossen. Hierdoor blijft meer kapitaal over voor andere zaken.

4: Je hebt geld geleend van familie en/of vrienden. Dit wil je aflossen en oversluiten naar een andere financier. Of je wil niet meer persoonlijk garant staan voor een lening, maar andere garanties geven. Dit is eveneens mogelijk.

Gunstige voorwaarden

Van groot belang is dat je op de hoogte bent van je huidige voorwaarden. Financiers kunnen in de voorwaarden hebben opgenomen dat je een boete moet betalen wanneer je vroeger aflost dan afgesproken. De financier loopt immers geld mis door een kortere looptijd.

Wanneer je niet opzoek bent naar extra financiering boven op je huidige pakket aan leningen kan herfinanciering een vereiste zijn. Als de huidige investeerder niet meer wil investeren, maar een andere partij wel kan het zijn dat de nieuwe partij alle zekerheden wil overnemen. In dat geval zal je met de nieuwe partij de oude financiering mee moeten herfinancieren waardoor de oude financier is afgelost.

Source

PRESS RELEASE: Treasury365 gives organisations a grip on cash at all times

14-01-2021 | Ilfa |

The economy is currently being hit hard and we are dealing with one uncertainty after another. Entrepreneurs must be able to act faster than ever before. Furthermore, funding requirements by banks have become stricter, while at the same time demand for funding is growing. A good liquidity forecast is essential. Treasury specialist Ilfa is the first fully AFM-licensed organisation that can help SMEs (+) keeping a grip on their cash. This is done with Treasury365, a hybrid service that offers both online and physical help with treasury-related issues.

Treasury is a complex affair even without a global pandemic and Brexit. Managing cash, working capital, interest rate risk, currencies and bank relationships takes a lot of time and can be complex. Large companies often employ a treasurer, whereas in smaller SMEs (+) or family businesses this is often seen as an extra task for the controller, CFO or DGA himself. However, in these current turbulent times a proper set up of the treasury function gives financiers and other stakeholders the comfort that the organization is in control of everything.

With Treasury365, Ilfa helps entrepreneurs to set up a treasury without having the relative high costs of hiring a full-time employee. Thanks to the hybrid set-up, companies will have access to an online environment where they can make liquidity forecasts and reports themselves. In addition, they will also have access to the relations network and knowledge of Ilfa. They can also count on personal advice and support from an Ilfa treasurer.

Development of cash flows now and in the future

The application within Treasury365 enables entrepreneurs to record everything that generates cash flows. In this way they can analyse these flows and see how they develop in the future. By activating the risk management module of the system, currency and interest rate exposures can also be managed. In the meantime, Ilfa keeps an eye on things and sets up the system in such a way that it operates optimally for each individual customer. On frequent moments in the future Ilfa will upload new data from the customer and refresh the database to make it up to date. The software also offers an extensive package of reporting options. This gives the possibility to create reports for each individual user, like the CFO or controller. These reports can also be viewed at any time of the day, on any device, anywhere in the world.

Arnoud Doornbos, Marketing & Sales Director at Ilfa: “Especially now that companies are faced with an accumulation of challenges, a grip on cash will be of great importance. Not only for the entrepreneurs themselves, but also for their financiers and other stakeholders. Banks are currently reclassifying their client portfolio and want to avoid risks. A good liquidity forecast provides confidence and mitigates risk when financing is needed. We cannot promise a business life without financial challenges, but with Treasury365 challenges are identified on time so that quick action can be taken and solutions can be found.”

Treasury365 is available in flexible subscription form which can be optimised and bespoke to the organisation.

Click here to read the exclusive interview with Arnoud Doornbos about the launch of Treasury365

About Ilfa

Ilfa is a Dutch organisation that has been supporting companies and institutions, ranging from listed to start-ups, in the implementation of their treasury for 25 years. Ilfa’s treasury software has been developed in-house. Data storage and management meet the highest requirements. Since 2013, the company has been licensed as an investment firm in accordance with the Financial Supervision Act. The integrity and professional competence of the directors has been tested by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) and is under the continuous supervision of the AFM and the Dutch Central Bank.

 

Rowan Hermes
[email protected]
085 – 130 26 55 (general number)
treasury.ilfa.nl (In Dutch)

 

 

 

 

The launch of Treasury365 by Ilfa + exclusive interview with Arnoud Doornbos (Dutch item)

12-01-2021 | Ilfa |

Het jaar begint goed voor onze partner Ilfa, die het concept Treasury365 lanceert waar iedere organisatie gebruik van kan maken. Met Treasury365 biedt Ilfa haar tools en expertise aan in een (flexibele) abonnementsvorm. Zo zorgt Ilfa voor doorlopend inzicht, duidelijk vooruitzicht en comfort.

Als ondernemer moet je op tijd kunnen handelen, helemaal in onzekere tijden. Je wilt op elk moment kunnen zien hoe je liquiditeit zich ontwikkelt en tijdig risico’s kunnen signaleren. Je hebt interne en externe verplichtingen die je na wilt komen. Je wilt voorkomen dat zaken escaleren en een uitdaging een probleem wordt. Bij de grotere bedrijven houdt een treasurer zich dagelijks bezig met geldstromen, financiële risico’s en financieringen. Bij kleinere bedrijven zoals mkb(+) en familiebedrijven worden deze geldzaken echter vaak door de DGA, CFO of controller ‘erbij’ gedaan naast andere werkzaamheden. Zij kunnen best een steuntje in de rug gebruiken.

Met de hybride aanpak van Treasury365 zorgt Ilfa dat ervoor dat elke organisaties, groot of klein, maximaal grip op hun geld heeft. De expertise en software die Ilfa in haar 25-jarig bestaan heeft opgebouwd en ontwikkeld bieden zij nu aan in een (flexibele) abonnementsvorm. Zo zorgen ze ervoor dat je doorlopend inzicht, duidelijk vooruitzicht en comfort kunt bieden aan stakeholders en financiers.

 

Arnoud Doornbos, Associate partner en director Marketing & Sales van Ilfa
vertelt in dit exclusieve interview alles over Treasury365.
Waarom Treasury365?

De economie blijft veranderen. De gebruikelijke ‘just in time’ aanpak past bij een wereld waarvan we dachten dat deze voorspelbaar en maakbaar was, niet in de wereld waar we nu in leven. We gaan naar een buffereconomie waarin onvoorspelbaarheden veel beter opgevangen moeten worden. Dit betekent dat de businesscase van elke organisatie verandert en daardoor ook de kapitaalsbehoefte met gewenste vermogensmix. Het belang van cashmanagement zal nog verder toenemen en het in te zetten kapitaal zal bestaan uit een diverse mix van instrumenten en bronnen. Ilfa gaat hierbij helpen met haar nieuwste dienstverlening: Treasury365.

Ilfa biedt met Treasury365 haar software en expertise aan in een flexibele abonnementsvorm, waardoor iedere organisatie kan beschikken over een gedegen treasury. Organisaties krijgen doorlopend inzicht. In combinatie met het tijdig aan de bel kunnen trekken en het beschikken over een goed plan, krijgen alle stakeholders comfort. Zo kan het juiste gesprek op het juiste moment plaatsvinden op basis van goede informatie.

Hoe ziet de Treasury365 oplossing eruit?

De hybride aanpak van Treasury365 combineert het beste van twee aspecten: mens en technologie. Dit is de basis om maximaal grip te krijgen op je financiële huishouden. Onze relaties krijgen inzichten die ze eerder niet hadden en komen zo minder vaak voor verrassingen te staan. Treasury365 ondersteunt het liquiditeit- en risicomanagement en bewaakt dat een organisatie financierbaar blijft. Een zakelijk leven zonder uitdagingen kunnen we niet beloven, maar wel dat we samen met een relatie snel en adequaat op zoek gaan naar de beste oplossing voor elke uitdaging.

Treasury365 is uit te leggen met de 1 + 2 + 3 = Treasury365 formule:

Elke relatie krijgt een eigen vaste treasurer, een professioneel treasury managementsysteem en, wanneer dit gewenst is, snel toegang tot extra ondersteuning via de Treasury Desk. Deze formule bied je altijd direct inzicht in jouw actuele financiële positie, signaleert tijdig uitdagingen en zorgt efficiënt voor rapportages aan alle stakeholders. Dit brengt rust en comfort voor alle betrokkenen. Daarom kunnen wij beloven: Treasury365 geeft maximaal grip.

Hoe start je met Treasury365?

Onze jarenlange ervaring hebben wij vertaald in een Treasury Scrum. Snel en efficiënt brengen we risicogebieden in kaart, richten we processen en het treasury managementsysteem TreasuryMetrics in en sluiten relaties aan op de Treasury Desk.

We vragen informatie, verwerken deze samen met de feedback vanuit de relatie en presenteren vervolgens de finale resultaten. Daarbij geven we ook aanbevelingen en een plan van aanpak.

Hoe wordt Treasury365 geïmplementeerd?

Na de Treasury Scrum bepaal je als opdrachtgever of je het plan van aanpak wil implementeren. Jij bepaalt welke taken je zelf oppakt en wat de experts van Ilfa gaan verzorgen. We zijn daarin heel flexibel en kunnen alles verzorgen, van ‘lean and mean’ tot een volledige outsourcing.

Wanneer je kiest voor ‘lean and mean’ dan volstaat de basisinrichting van TreasuryMetrics:

 • Wij verzorgen de periodieke verwerking van de dagafschriften
 • Je krijgt toegang tot een eigen dashboard
 • Periodiek kijken we samen naar de ontwikkeling van jouw organisatie
 • Je kan doorlopend een beroep doen op onze Treasury Desk

Wanneer er veel toegevoegde waarde te realiseren is door Treasury365 breed in te zetten, kan de basisinrichting uitgebreid worden met een breder takenpakket en de inzet van maatwerksoftware (waaronder de modules riskmanagement, in-house banking en/of bankonafhankelijke cashpooling). Alles wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de relatie.

En verder?

De taakverdeling binnen de treasury processen worden vastgelegd in een overeenkomst. De inrichting is flexibel. Wij kunnen onder andere de volgende zaken verzorgen:

 • Periodiek kasstromen analyseren en signaleringen delen waarna we gezamenlijk een nieuwe liquiditeitsprognose opstellen
 • Toegang tot een uitgebreid online dashboard
 • Transacties tijdig, passend en met de juiste prijsstelling afsluiten
 • De financierbaarheid van de organisatie bewaken
 • Interne en externe rapportages opstellen
 • Assisteren bij Investor Relations en het goed voorbereiden van gesprekken met financiers

Voor de uitvoering van onze taken beschikken wij over de juiste vergunningen van de AFM. De solvabiliteit van onze organisatie, een waarborg voor onze continuïteit, wordt bewaakt door de DNB.

Voor wie is Treasury365 interessant?

Door de flexibele inrichting is Treasury365 bij nagenoeg elke organisatie in zetten. Ilfa heeft in de afgelopen 25 jaar een grote relatieportefeuille opgebouwd met zowel non-profit als profit organisaties. Onze brede kennis en ervaring kunnen we inzetten bij elk type organisatie.

In deze tijd van Covid-19 is de noodzaak van een goede en solide liquiditeitsprognose binnen het bedrijfsleven ongelofelijk belangrijk geworden en kan Ilfa veel ondernemers helpen weer snel grip op hun geld te krijgen.

Waar staat Ilfa voor?

Ilfa maakt het elke organisatie mogelijk om te beschikken over een eigen professionele treasury functie, ongeacht de grootte van de organisatie en de ervaring op treasury gebied. Onze service en tools geven relaties snel en duidelijk inzicht. Denk aan het verloop van liquiditeit, rente- en valutarisico’s. Daarbij helpen wij relaties bij het structuren van hun financieringen en het verlagen van hun bankkosten .

Wij hebben jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk dat helpt om de juiste partners te vinden voor elke organisatie. Ook niet onbelangrijk is dat wij beschikken we over een beleggingsonderneming vergunning en daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB staan.

 

Nieuwsgierig? Ga naar https://treasury.ilfa.nl/ voor meer info.

Top 5 most read articles at treasuryXL.com and LinkedIn of 2020

| 31-12-2020 | treasuryXL | Kendra Keydeniers

The last day of 2020 is here. The whole world experienced a ‘year not to forget’. I can imagine that when you popped the champagne last year you had other thoughts and plans in mind for 2020.

To make sure you don’t miss out on the pieces that made the most impact this year, we sifted through the data to uncover the articles our readers loved most in 2020 on our website and LinkedIn. (Treasury Topic ‘What is’ articles excluded).

Top 5 treasuryXL website articles of 2020

 1. Corporate Governance and Treasury | Embrace the Corporate Treasury Policy

  by Francois De Witte

 2. Top 5 most common pain points in Treasury

  by Michael Ringeling

 3. Corporates: Caveat IBOR!

  by Daniel Pluta, Enigma Consulting

 4. Exclusive interview with FX specialist Arnoud Doornbos about FX Risk Management

  by treasuryXL, Arnoud Doornbos

 5. How to simplify Procurement and Finance in the Supply Chain

  by Wim Kok

Top 5 treasuryXL LinkedIn posts of 2020

 1. Nomentia (former OpusCapita) makes Liquidity Management free for all customers!

  by Nomentia

 2. What is the difference between Treasury and Accounting?

  by TreasuryXL

 3. The missing part of a Treasury Job Description

  by Aastha Tomar

 4. An introduction to Forwards, Futures and Options Part 1

  by Aastha Tomar

 5. Partner Interview Series | The deeper dive with TIS (Treasury Intelligence Solutions)

  by treasuryXL, TIS

Within two weeks we will post a full recap of 2020 with an overview of the partners and treasury experts that have joined us, together with some interesting treasuryXL facts!

Thank you for being part of the treasuryXL community. Now it’s time to pop the champagne! Let 2021 begin…

 

Kendra Keydeniers

Director, Community & Partners treasuryXL

Cash Management Scrum update | Students successfully supported businesses preparing for the ‘new normal’ (Dutch item)

25-11-2020 | Ilfa | Hogeschool Utrecht |

Bedrijven door studenten laten klaarstomen voor het nieuwe normaal, dat is het einddoel van de Cashmanagement Scrum. Dit initiatief van Ilfa en Hogeschool Utrecht geeft bedrijven in een paar weken tijd inzicht in de gevolgen van de coronacrisis en lockdownmaatregelen voor hun kasstromen. Voor studenten is het een leerzame praktijkervaring die hen een goed beeld geeft van het werk van een treasury team.

Al 6 jaar lang werkt Ilfa samen met Hogeschool Utrecht om onderwijs te combineren met de beroepspraktijk. Elk jaar wordt een project opgezet waarin studenten aan de slag gaan op een fictieve treasury afdeling vaneen bedrijf. Ze leren zo hoe een treasury afdeling werkt en hoe ze om moetengaan met alle problemen die ze tegenkomen. Het project is voor de HU een mogelijkheid om studenten te laten proeven aan het echte treasury werk en voor Ilfa een manier om treasury transparant en toegankelijk te maken.

Dit jaar besloten Ilfa en de HU om de samenwerking nog praktischer te maken. In plaats van een fictief bedrijf zijn de studenten de afgelopen maanden aan het werk gegaan bij vier echte organisaties: Bernhoven, een ziekenhuis in Uden, Madaster, het kadaster voor materialen, Von Gahlen, ontwerper en producent van loden afschermingsproducten voor de zorg en Pactum, jeugd- en opvoedhulpverleners. Het project, de Cashmanagement Scrum, is opgezet om deze bedrijven, die door de coronacrisis grote veranderingen zien optreden in hun cashflow, klaar te stomen voor het ‘nieuwe normaal’ en om voor hen (financiële)ruimte te creëren zodat zij slagvaardig kunnen ondernemen. Kortgezegd biedt het project aan de bedrijven een praktische, helpende hand en aan de studenten een bijzondere praktijkervaring.

De studenten

Net als voorgaande jaren was de totale groep studentendivers, maar delen ze een interesse in de financiële wereld. Vrijwel alle studenten gaven aan verdieping van hun opleiding te zoeken en iets te willenleren waar ze later in hun carrière ook nut van hebben. De praktische ervaring die ze opdoen tijdens de Cashmanagement Scrum kan hen deze verdieping en kennis zeker gegeven.

De studenten werden opgedeeld in groepen. Door hun uiteenlopende achtergronden, kennis, ervaring en interesses ontstonden heterogene groepen. Net als in het echte bedrijfsleven, moesten de studenten toch samen tot een zo goed mogelijk resultaat komen. Dat is volgens de deelnemende bedrijven, de docent en de henzelf ook goed gelukt. Door de intensiteit van het project moesten de schouders er vanaf het begin af aan stevig onder en werden taken meteen verdeeld. Iedereen had zijn of haar eigen kwaliteiten en vuldeelkaar aan. Wel gaven de studenten aan dat het project veel tijd in beslag nam, maar dit werd niet als negatief ervaren. Door de druk was iedereen scherp en, na even te moeten wennen, ging iedereen samen aan de slag.

De begeleiding

Uiteraard stonden de studenten er niet alleen voor. Samen met hoofddocent Finance & Control Dr. Michiel van der Ven RT begeleidden medestudenten Aaron Castrop en Donny Verhulp, aangesteld als student facilitators, de groepen vanaf het begin door het project. Ook stonden zij, al voordat het project begon, in nauw contact de begeleiders vanuit Ilfa, associate partners Gerard van Baar en Arnoud Doornbos. De begeleiders stonden dicht bij de studenten en leerde hen de kneepjes van het vak. Dat werd door de studenten en docent erg gewaardeerd. Gerard en Arnoud hebben hun kennis en ervaring gedeeld en daarbij ook veel verantwoordelijkheid bij de studenten gelegd, om hen zo echt te latenproeven van een stukje bedrijfsleven.

Ondanks dat de communicatie tussen de begeleiders en studenten door de coronamaatregelen enkel online verliep, is alles goed verlopen en konden zowel studenten als begeleiders elkaar feedback en tips geven. De student facilitators werden gezien als belangrijk aanspreekpunt, zowel door de studenten als de begeleiding. Hun rol zorgde dat zij een ontzettend belangrijke factor in dit project waren, een die door de studenten zeer gewaardeerd werd. Aaron en Donny hebben voor hun bijdrage een honours kwalificatie ontvangen.

De opdracht

Een casus uit het echte leven is minder gestructureerd als de gemiddelde schoolopdracht. Daardoor merkte studenten dat vooral het begin van het project wat lastig was. Ook kwam hier naar voren dat sommige studenten, door hun achtergrond, wat kennis miste. Dit belemmerde de groepen echter nieten na de eerste lastige weken werd veel duidelijk. Het bleef een uitdaging, maar deze was zo interessant dat het de investering van (extra) tijd en energiewaard was. Vooral het contact met de bedrijven werd als zeer leerzaam gezien, omdat omgaan met klanten nog niet veel aan bod was gekomen tijdens de studies. Doordat er direct vragen gesteld konden worden aan de klanten, konden de studenten heel gericht informatie verzamelen.

Ook het enthousiasme van de deelnemende bedrijven werd gewaardeerd. De studenten lieten zien dat ze hard werkten om een goed resultaat te leveren en werden daarom ook serieus genomen. De bedrijven verwachtten een eindresultaat waar ze mee verder konden en de studenten hebben dit kunnen leveren. Wel zorgde deze verwachtingen voor wat druk. Er werd niet alleen door de docent, maar ook door de bedrijven resultaat verwacht. Zoals een studente terecht opmerkte: “een 5,5 is niet meer voldoende”.

Al met al vonden de studenten de Cashmanagement Scrum leerzaam en uitdagend. Ze hebben een goed beeld gekregen van treasury, inzicht gekregen in heel verschillende bedrijven en geleerd hoe een treasury team onderling functioneert.

What kind of investor type matches my company?

05-10-2020 | by Rowan Hermes | Symbid

A venture capital financing process takes, for example at Symbid, on average about 3 to 6 months. Shorter is certainly possible with the right effort and focus. Trajectories of 1 or 2 months have occurred at Symbid. The exact duration of a process depends on various financial, legal and organizational aspects.

Blog continues in Dutch language:

 

Source

Prinsjesdag 2020, unique and economically uncertain times

21-09-2020 | by Rowan Hermes | Symbid

Prinsjesdag 2020 was unique. For the first time since 1904, the Speech from the Throne (Troonrede) was not delivered in the Ridderzaal, but in the Grote Kerk. More attention was paid to the different mouth masks than to the hats on the hottest Prinsjesdag ever. Without a Golden Coach, a balcony scene and people dressed in orange, it was a sober day. But a number of traditions remained, including the leakage of some of the plans (well) before Prinsjesdag. The main message of the Speech from the Throne was that the Netherlands must brace itself for the consequences of a severe economic setback. We look at two measures that are of interest to investors.

Blog is in Dutch language:

 

Source