6 tips to manage your liquidity

30-03-2020 | by Rowan Hermes | Jean Pierre Renard | Ilfa Group

Liquidity management is simply the systematic management of money that enters and exits your company. You systematically look ahead to your cash balance. For many companies it is an integral part of their business operations, but how do you ensure that you manage your liquidity as well as possible? In this blog, in collaboration with Jean Pierre Renard, associate partner at Ilfa, they provide 6 tips for managing your liquidity.

Blog is in Dutch language:

De coronacrisis heeft grote invloed op ons dagelijks leven. Zowel zakelijk als privé zal er de komende periode een hoop veranderen. Opdrachten en afspraken worden afgezegd, klanten kunnen niet (op tijd) betalen en in- en verkoop verloopt moeizaam. Het is als mkb’er nu meer dan ooit belangrijk om te weten hoe je bedrijf er de komende maanden voorstaat. Liquiditeitsproblemen komen echter ook voor bij bedrijven die juist snel groeien. Ondanks groei en winsten kan je liquiditeit een probleem zijn, omdat veel geld vastzit in debiteuren en voorraden. Het is belangrijk dat je een duidelijk financieel overzicht hebt. In goede tijden helpt dit je verstandig om te gaan met je geld en in onzekere en slechte tijden weet je waar je aan toe bent en waar je bij moet sturen.

 1. Zorg voor een goede liquiditeitsbegroting 

Stel een liquiditeitsbegroting op waarin je de standaardpatronen van je cashflowverloop verwerkt. Laat je niet leiden door je banksaldo, deze mist toekomstige kasstromen, of je jaarcijfers, deze zijn sowieso verouderd. Focus op je huidige en toekomstige liquiditeitsbegroting om de positie van je bedrijf in de komende maanden in de gaten te houden en snel in te kunnen spelen op de actualiteiten.

 1. Gebruik software om inzicht te krijgen in je liquiditeit 

Je kunt je liquiditeit dagelijks inzichtelijk maken met behulp van software. SmartFunding en Ilfa bieden SmartCash aan, een cloudoplossing die kasstromen inzichtelijk maakt. Op basis van bankmutaties krijg je in een oogopslag inzicht in je huidige financiële situatie, waardoor je direct kunt bijsturen op verwachtte liquiditeitsproblemen en tijdig werkkapitaal kunt aanvragen om dit op te vangen.

 1. Factureer snel en volgens een duidelijk plan 

Zorg dat je betalingscondities duidelijk gecommuniceerd worden naar je klant en volg deze ook op wanneer de klant niet betaald. Zeker in deze onzekere tijden is het belangrijk om te waken voor oplopende debiteurentermijnen. Een goed (geautomatiseerd) systeem van herinneringen zorgt dat de klant de betaling niet uit het oog verliest. Houd de klant geen hand boven het hoofd. Je loopt het risico daardoor zelf in de problemen te komen. Je kunt klanten ook aansporen op tijd te betalen door een korting te geven bij een snelle betaling. Factureer daarnaast regelmatig. Bij dagelijkse facturering krijg je gemiddeld twee weken eerder je geld dan bij maandelijkse facturering.

 1. Manage crediteuren  

Als je problemen hebt met het betalen van je crediteuren moet je eerst kritisch kijken waar je kunt besparen. Annuleer overbodige abonnementen of kies een goedkoper alternatief. Plan daarnaast betalingen indien nodig in op de laatste dag van de betalingstermijn. Neem, als dat niet voldoende is, op tijd contact op met de leverancier. Neem zelf het initiatief, houd contact en maak een nieuwe betalingsafspraak.

 1. Houd contact met financiers 

Neem tijdig contact op met je financier(s) als uit de liquiditeitsbegroting blijkt dat je cashflow niet voldoende is om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Maak afspraken over het eventueel uitstellen van aflossingen. Denk daarnaast na over het afsluiten van een (korte termijn) financiering en mogelijk ook aan alternatieve financieringen. Voorbeelden zijn het leasen van machines in plaats van kopen of het verkopen van onroerend goed en dit terug huren.

 1. Verreken banksaldi 

Verzamel dagelijks, of toch tenminste wekelijks, informatie over je bankstanden en verreken positieve en negatieve saldi. In tijden van negatieve rente bespaar je zo dubbele kosten. Verdeel in het verlengde hiervan eventueel positieve saldi over diverse banken zodat je maximaal gebruik kunt maken van het depositogarantiestelsel.

Source

Why we must finance and encourage healthcare innovation

23-03-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

Dutch healthcare is under pressure. Even without a crisis like COVID-19, it is difficult for many healthcare institutions to keep their heads above water. Starting a new institution is almost impossible. It does look like this will not change in the near future and therefore innovation should be encouraged and facilitated.

Blog is in Dutch language:

In Nederland spelen een aantal ontwikkelingen die de zorg onder druk zetten. Allereerst is Nederland aan het vergrijzen. Een combinatie van een betere levensverwachting en een dalend geboortecijfer leidt ertoe dat het percentage ouderen steeds groter wordt en ouderen hebben een grotere zorgbehoefte dan jongeren. Daarnaast is er in de zorg een tekort aan personeel. De hoge werkdruk zorgt dat steeds minder mensen kiezen voor een carrière in de zorg en er steeds meer personeel uitvalt. Dat leidt logischerwijs tot een negatieve spiraal van verdere vergroting van de werkdruk en minder personeel.

De toekomst

De vergrijzing en het personeelstekort hebben er al toe geleid dat zorginstellingen steeds bedrijfsmatiger zijn gaan werken, ze moeten immers proberen om rond te komen. Daarbij komt dat zorginstellingen rekening moeten houden met thema’s als digitalisering en verduurzaming, waar ook kosten aan verbonden zijn. Om de Nederlandse gezondheidszorg nu en in de toekomst toegankelijk, kwalitatief hoog én betaalbaar te houden, is verandering nodig. Innovatieve ideeën op verschillende vlakken, denk aan de zorgketen zelf, op technologisch vlak en bij de patiënt, moeten gestimuleerd en gefinancierd worden. Alleen is er in de huidige financiering van de zorg nauwelijks financiële ruimte om te experimenteren met vernieuwingen.

Bekostiging van de zorg

Momenteel loopt de bekostiging van de zorg via drie kanalen:

1. Zorgverzekeraar

Ziekenhuizen, curatieve ggz en wijkverpleging hebben met de zorgverzekeraar te maken. De zorgverzekeraar moet via de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorg van goede kwaliteit tegen een redelijke prijs inkomen.

2. Zorgkantoor

Zorgkantoren volgen de Wet langdurige zorg (Wlz) en zijn verantwoordelijk voor de zorg door intramurale zorgaanbieders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de ggz

3. Gemeente

Huishoudelijke zorg, begeleiding aan huis en het persoonsgebonden budget (pbg) wordt door de gemeente geregeld volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Om innovatie te stimuleren is het hard nodig dat er nieuwe financieringsvormen komen. Tal van goede initiatieven komen niet van de grond of lopen vast, door de nieuwe wijze van bekostiging van de zorg, nieuwe regels voor banken en striktere kaders voor bedrijfsvoering bij zorgverzekeraars en zorgverleners.

De zorgobligatie

Een van de nieuwe financieringsvormen voor de zorg is de uitgifte van obligaties. Obligaties zijn een flexibel financieringsinstrument dat door iedere zorginstelling ingezet moet kunnen worden. John Reimerink, kwartiermaker bij AndersFinancieren, noemt obligaties dé uitkomst voor kleinschalige innovatieve projecten:

Als je naar een bank gaat, krijg je niet snel honderd procent van het bedrag gefinancierd. Het kan dan een hele opgave zijn om het resterende deel gefinancierd te krijgen. Het is daarom handig om gebruik te maken van een gestapelde financiering, iets wat nog niet zo bekend is onder initiatiefnemers. We leggen die gestapelde financiering altijd uit met een taartvorm als voorbeeld: een punt is de bancaire lening, een punt is eigen vermogen en een punt is bijvoorbeeld het uitgeven van obligaties. Het uitgeven van obligatieleningen is iets duurder dan een lening bij de bank, maar het kan de financiering wel compleet maken.”

Lees hier het volledige interview met John.

Irma Langeraert, managing partner van AndersFinancieren en Ilfa, voegt hieraan toe:

Zelfs als alle betrokken partijen hun steentje bijdragen, mist een stuk financiering. Een gat wat makkelijk op te vullen is als wij, gewone mensen met een grote of kleine portemonnee, ook bijdragen aan de financiering van de zorg. De zorg moet vernieuwen om aan alle zorgbehoeftes te voldoen en daarvoor is ieders hulp hard nodig. Maatschappelijk bevlogen beleggers kunnen samen zorgen voor een nieuw era van initiatieven uit de zorg. De zorg wordt beter betaalbaar als we vernieuwingen op het gebied van wonen met zorg, medicatie en behandelmethoden samen (dus ook met de banken) financieren.

Source

WEBINAR: How COVID-19 affects Dutch SME’S

| 18-03-2020 | by treasuryXL |

From Brexit to COVID-19, it is fair to say that a lot has been happening lately. These events have impacted the economy, especially Small and Medium Enterprises. It is hard to keep up with all new information, measurements and consequences. That is why, Smartfunding has organised a free webinar to keep you updated on forms of financing for which the SME’s in the Netherlands can apply for, that can solve short term liquidity shortages these SME’s might face. Furthermore, the webinar highlights the current situation and consequences of the coronavirus on SME’S. The Webinar is on Friday March 20th, from 15:00-15:30. (Blog is in Dutch)

 

Het coronavirus COVID-19 houdt de wereld in zijn greep. De impact op het dagelijks leven en op de economie is groot en het nieuws volgt elkaar ontzettend snel op. In Nederland worden allerlei maatregelen getroffen voor personen en de economie.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de impact op het mkb wordt er in deze webinar ingegaan op de regelingen die beschikbaar zijn voor ondernemers. Om alle relevante informatie op een rij te zetten worden de volgende topics behandeld.

 • De huidige situatie en de gevolgen van corona op het mkb
 • Maatregelen die Nederland, de EU en andere landen treffen
 • Financieringsopties die korte termijn liquiditeitstekorten kunnen verhelpen

De link naar de webinar vind je straks hier.

Over SmartFunding

SmartFunding is een landelijk concept dat MKB-ondernemers helpt bij het aanvragen en verkrijgen van financieringen tussen de €250.000 en 5 miljoen euro. SmartFunding is opgericht door Irma Langeraert en Fred van der Stappen. Beiden hebben een jarenlange expertise op het gebied van financieringen en ondernemerschap. Irma als zakelijk adviseur bij ING en sinds 1995 bij haar eigen onderneming ILFA Treasury Support, Fred als hoofd Business Development bij Robeco, Schroders en Euronext.

Met SmartFunding bieden zij lokale ondernemers op een toegankelijke manier advies en begeleiding bij het verkrijgen van een passende vorm van financiering.

Visit Website

        

 

Irma Langeraert

Managing Partner at ILFA Group and Co-owner SmartFunding

Medical crowdfunding, a success or not?

16-03-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

In this blog, our Partner ILFA Group, discusses a rather new phenomenon of crowdfunding, called Medical crowdfunding. Crowdfunding is increasingly being used to (partly) pay for special healthcare expenditure. The number of crowdfunding campaigns for medical treatments has almost tripled in three years.
Crowdfunding can be a successful tool, but what do medical professionals think of this development?

Blog is in Dutch language:

Regelmatig komen er verhalen in het nieuws van (ongeneeslijk) zieke patiënten die een behandeling in het buitenland willen bekostigen. Ze zijn in Nederland uitbehandeld of hun behandeling wordt niet vergoed door de verzekeraar. De patiënten leggen zich hier niet bij neer en zijn op zoek gegaan naar alternatieven. Een behandeling in het buitenland kost echter ontzettend veel geld. Om dat geld op te halen wordt het verhaal van de patiënt gedeeld in de media met de hoop dat mensen sympathie voelen en een donatie doen.

De patiënt en zijn of haar omgeving moeten zelf aan de slag om de behandeling te betalen. Aan de ene kant kost dit veel energie, er gaat veel tijd in een crowdfundingcampagne zitten als je deze succesvol wilt maken. Aan de andere kant kan het ook energie geven, je bent namelijk samen met anderen naar een concreet doel aan het toewerken.

Er zijn naast een behandeling meer redenen waarom mensen crowdfunding inzetten voor zorggerelateerde uitgaven. Zo zijn er mensen die vragen om funding voor de bekostiging van een hulpmiddel, denk aan een hulphond of rolstoel. Andere mensen hopen gemiste inkomsten voor hun gezin te compenseren en weer anderen willen hun laatste wens ten uitvoer brengen.

De opbrengst

De Volkskrant heeft onderzoek gedaan naar de opmars van medische crowdfunding. Ruim drieduizend medische crowdfundingcampagnes zijn geïnventariseerd. Het ging hierbij om behandelingen, waarvan 649 in het buitenland, maar ook hulpmiddelen, goede doelen en cosmetische en tandartsbehandelingen. In de meeste gevallen van behandelingen in het buitenland gaat het om behandeling in de VS (25,1 procent). Ook onze buurlanden Duitsland en België zijn populair, met respectievelijk 16 en 10,9 procent. Het valt daarnaast op er in 16,3 procent van de vallen geen land genoemd wordt, maar alleen generiek ‘buitenland’ of ‘een ander land’ genoemd wordt.

Er worden hoge doelbedragen gesteld, in 2019 gemiddeld ruim €18.000. Er zit een groot onderling verschil tussen de bedragen, maar 58 procent van de acties heeft een minimum doel van €10.000. Kijkend naar de opbrengst is te zien dat nog geen 10 procent van alle acties het doelbedrag haalt. Het is zelfs zo dat in bijna 60 procent van de gevallen minder dan 10 procent van het doelbedrag opgehaald wordt. Dat haalt niet weg dat er succesverhalen tussen zitten. De hoogste opbrengst in 2019 was €650.000 voor een behandeling in de VS. Deze cijfers zijn uiteraard niet uitputtend. Veel crowdfundingcampagnes worden buiten een platform of website om gedaan.

Kritiek van experts

Medisch crowdfunding krijgt regelmatig kritiek vanuit de medische wereld. Zo worden bij crowdfundingcampagnes de risico’s en onzekerheden van behandelingen vaak onderbelicht. Uit analyse van het medische tijdschrift The Lancet blijkt dat er in slechts in 1 procent van de campagnes over risico’s gesproken wordt. Het is dus maar de vraag of de patiënt en zijn of haar donateurs voldoende op de hoogte zijn van alle negatieve kanten van de behandeling. Een behandeling in het buitenland is geen garantie op genezing. Alternatieve en experimentele behandelingen worden vaak gepromoot met hoge slagingskanspercentages, waar niet bij vermeld wordt dat deze percentages naar buiten gebracht worden door commerciële klinieken en niet voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek. Daarbij staan veel van deze klinieken met commercieel oogmerk onder Nederlandse specialisten bekend als zeer controversieel.

Wetenschappers zien medisch crowdfunden als een indirecte manier van reclame maken voor dubieuze behandelingen in het buitenland met foutieve informatie. Het verhaal stopt ook vaak als de crowdfundingcampagne al dan niet succesvol is afgerond. Dat het benodigde bedrag is opgehaald betekent niet dat de patiënt ook daadwerkelijk genezen wordt. Dat uitbehandelde patiënten op zoek gaan naar een laatste strohalm is te begrijpen, maar dan moet wel een duidelijk en eerlijk beeld geschetst worden van hun kansen met een alternatieve therapie in het buitenland. Sommige experts roepen op om medisch crowdfunden te verbieden, andere experts willen dat er inhoudelijk getoetst wordt welke medische campagnes wel zinvol kunnen zijn. Een disclaimer of keurmerk zou moeten helpen om zo eerlijk mogelijk te communiceren naar donateurs.

 

De kansen

Dat medisch crowdfunden niet alleen kommer en kwel is, mag duidelijk zijn. De zorg in Nederland is erg goed, maar wij zijn als land te klein om vaak de eerste te zijn met medische doorbraken. Het is dus zeker mogelijk dat een patiënt in Nederland uitbehandeld is en in het buitenland wel verder geholpen kan worden. Het grote verschil zit hem in het advies van artsen. Als zij ook geloven in de behandeling kan een medische crowdfundingcampagne een patiënt toch helpen. Er moet simpelweg voldoende wetenschappelijk bewijs zijn dat de behandeling daadwerkelijk helpt.

Zelfs al blijkt dat een behandeling niet geholpen heeft, kijken de crowdfunders vrijwel altijd positief terug op de ervaring. Het mentale aspect om samen tegen een ziekte te strijden geeft veel voldoening. Als blijkt dat een behandeling niet gewerkt heeft, hebben de patiënt en zijn of haar omgeving toch het gevoel er alles aan gedaan te hebben.

 

 

Source

Top main observations about Alternative Financing

09-03-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

In recent weeks, our partner ILFA Group has listed the advantages and disadvantages of common alternative sources of financing for both entrepreneurs and investors. Here you will find an overview of the most important findings.

Blog is in Dutch language:

Ondernemers

U kunt uw organisatie op verschillende manieren financieren. Een van de belangrijkste zaken waar naar gekeken moet worden is dat de financiering binnen uw plannen van nu en later past. Financiering moet niet alleen passend zijn, maar ook op een goede manier gestructureerd worden. Dit kan betekenen dat voor uw organisatie de beste optie bestaat uit een combinatie van verschillende financieringsbronnen. De meest voorkomende combinatie is een bancaire financiering aangevuld door een alternatieve financiering.

Voordelen

Voor ondernemers is het marketingaspect van crowdfunding een groot voordeel. Zij krijgen een platform om zich te presenteren aan een grote groep potentiële investeerders, de crowd. Als een onderneming de crowd aan zich weet te binden via investeringen, hebben ze ambassadeurs voor hun onderneming. De investeringen dragen uit dat de crowd vertrouwen heeft in de organisatie. De uitgifte van obligaties kent een soortgelijk voordeel. Een obligatie-uitgifte genereert namelijk een hoop aandacht, de organisatie betreedt immers de kapitaalmarkt. Deze aandacht is een mooie kans voor een organisatie om positief in de media te komen.

Daarnaast kunnen zowel crowdfunding als obligaties ingezet worden als aanvulling op een bancaire financiering. Door de totale financieringsbehoefte op te halen bij meerdere bronnen, wordt de financieringslast per verstrekker lager en zijn ze sneller geneigd om mee te financieren.Waar crowdfunding het vertrouwen vanuit de markt laat zien, zijn obligaties een goede manier om de totale financieringskosten van de onderneming te drukken. Ook kan per onderdeel van de totale financieringsbehoefte gekeken worden welke financieringsvorm het beste aansluit. Leasing is een typisch voorbeeld van een financieringsvorm die gekoppeld is aan een object. Per object (denk aan machines, auto’s of voorraad) kan een apart contract afgesloten worden,waardoor de financieringsbronnen gespreid kunnen worden.

Wanneer liquiditeit een belangrijke rol speelt is factoring eventueel een optie. De factormaatschappij betaalt een groot deel van het te incasseren bedrag meteen uit. Ondernemers hebben dus niet langer het probleem dat debiteuren (te) laat betalen, maar kunnen meteen over het geld beschikken.

 

Nadelen

Een van de grootste nadelen van alternatieve financiering voor ondernemers is de grote mate van openheid die verwacht wordt. Investeerders in zowel crowdfunding als obligaties verwachten veel informatie over de onderneming en de ondernemers. Niet elke organisatie zit erop te wachten om dermate transparant te communiceren naar de markt. Ook factoringmaatschappijen hebben openheid nodig, zij nemen immers bijna de hele debiteuren administratie over. Hiervoor is veel inzicht nodig in het financiële plaatje van de onderneming.Niet elke ondernemer voelt zich prettig bij het delen van onder andere jaarcijfers met een externe partij.

Een belangrijk nadeel van leasing is dat er meestal een contract van meerdere jaren wordt afgesloten dat weinig flexibel is. Het tussentijds openbreken van een contract is vrijwel onmogelijk of erg duur. Dit kan inhouden dat er bij vervanging van een object betaald moet worden over het inmiddels vervangen object én de vervanging.

 

Investeerders

Steeds meer banken introduceren een negatieve spaarrente.Geld op een rekening laten staan, kan zo maar geld gaan kosten en investeren kan een reëel alternatief zijn. Daarnaast is investeren een mooie manier om steun te betuigen aan organisaties waar u vertrouwen in heeft. U kunt meedenken met nieuwe ideeën en mensen helpen hun droom te verwezenlijken.

Voordelen

Voor investeerders is een van de belangrijkste voordelen uiteraard de rente die zij ontvangen. Wanneer via crowdfunding in een organisatie geïnvesteerd wordt, ontvangen investeerders op regelmatige basis rente en aflossing. Ook is het rendement vaak goed bij crowdfundingprojecten. Obligatiehouders ontvangen nagenoeg altijd jaarlijks hun rente, welke doorgaans hoger ligt dan de rente op een spaarrekening. Daarbij krijgen obligatiehouders aan het einde van de looptijd de waarde van de obligatie uitbetaald.

Een ander groot voordeel van crowdfunding en obligaties voor investeerders is de vrijheid waarmee projecten gekozen kunnen worden. De investeerder bepaalt in welke organisaties geïnvesteerd wordt. Dit is bij investeringen via banken of beleggingsmaatschappijen anders, dan wordt voor de investeerders bepaald waar hun geld in geïnvesteerd wordt. Vaak kiezen investeerders lokale of regionale organisaties waar binding mee gevoeld wordt.

 

Nadelen

Het kan zijn dat een organisatie de financiële verplichtingen niet kan nakomen. Investeerders lopen dan het risico hun inleg kwijt te zijn.Vaak kiezen innovatieve organisaties of startups voor crowdfunding en bij deze organisaties is het risico op faillissement hoger dan bij gevestigde organisaties. Ook organisaties die obligaties uitgeven kunnen failliet raken. Obligatiehouders krijgen in dat geval pas na de fiscus hun geld terug.

Een bijkomend risico is dat een investering via crowdfunding vastzit in de organisatie en niet direct opeisbaar is. Als alles goed verloopt,zal de investering pas aan het einde van de looptijd volledig terugbetaald zijn.Als het minder gaat, is het terughalen van de investering geen optie. Bij obligaties zit geldt niet per se vast in de organisatie, maar investeerders lopen wel een inflatierisico. Dit houdt in dat aan het einde van de looptijd de inleg terugbetaald wordt, zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met inflatie. Zeker bij langlopende obligaties is de kans groot dat een obligatie minder waard is geworden.

 

Source

Factoring and Leasing, the Pros & Cons

02-03-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

With factoring, outstanding invoices are sold to a factoring company. The factoring company transfers the outstanding amount immediately and then collects the bill with the customer. Leasing is best known for the financing of cars, but can be used for many more things. In general, when leasing, an object is borrowed for a fixed fee. In the case of a financial lease, you become the full owner of the property; in the case of an operational lease, the leasing company remains the owner until the full amount is paid.
There are advantages and disadvantages to each form of financing. In this blog the advantages and disadvantages of factoring and leasing are discussed.

Blog is in Dutch language:

De voordelen van factoring voor ondernemers

 1. Liquiditeit
  De factormaatschappij betaalt een groot deel van het te incasseren bedrag meteen uit. Ondernemers hebben dus niet langer het probleem dat debiteuren (te) laat betalen, maar kunnen meteen over het geld beschikken en dit weer investeren in de organisatie.
 2. Kapitaal
  Organisaties krijgen door middel van factoring meer kapitaal ter beschikking dan via een banklening. In de regel financieren banken zo’n 50 procent van de uitstaande rekeningen, terwijl het percentage van factoraars veel hoger ligt (70 tot 90 procent).

De nadelen van factoring voor ondernemers

 1. Privacy
  Een factormaatschappij neemt bijna de hele debiteurenadministratie over. Hiervoor hebben zij veel inzicht nodig in het financiële plaatje van de onderneming. Niet elke ondernemer voelt zich prettig bij het delen van onder andere jaarcijfers met een externe partij.
 1. Kosten
  De organisatie verliest een deel van de marge, een deel van de uitstaande rekeningen zal namelijk naar de factormaatschappij gaan als betaling voor de dienstverlening. Het overeengekomen percentage maakt factoring vaak net wat duurder dan een banklening.

De voordelen van leasing voor ondernemers

 1. Spreiding
  Leasing is gekoppeld aan het te financiering object. Per object (denk aan machines, auto’s of voorraad) kan een apart contract afgesloten worden, waardoor er meerdere financieringsbronnen ingezet kunnen worden. Daarnaast worden ook de kosten gespreid over een langere periode. Er is geen grote aanschafkostenpost, maar er moet maandelijks betaald worden. Om een nieuw object aan te schaffen hoeft dus niet lang gespaard te worden.
 1. Eigenaar
  In het geval van financial lease is de ondernemer meteen eigenaar van het te financieren object. Dit betekent dat er meteen geprofiteerd kan worden van de fiscale afschrijving en de investeringsaftrek. Bij operational lease ligt dit net iets anders, bij deze vorm van leasing blijft de leasemaatschappij eigenaar van het object totdat de laatste termijn betaald is.

De nadelen van leasing voor ondernemers

 1. Contract
  Leasing bestaat meestal uit een contract van meerdere jaren dat weinig flexibel is. Het tussentijds openbreken van een contract is vrijwel onmogelijk of erg duur. Dit kan inhouden dat er bij vervanging van een object betaald moet worden over het inmiddels vervangen object én de vervanging. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een geleasede machine tijdens de contractduur kapot gaat en vervangen wordt. Hoewel de kapotte machine niet langer gebruikt wordt, moet er nog wel voor betaald worden.
 1. Kosten
  Het leasen van een object is duurder dan het object meteen kopen. Ondernemers betalen de leasemaatschappij om de betaling van de aanschafprijs te mogen spreiden.

 

Source

Is investing in bonds the safest way to invest? Bonds, the Pros & Cons

17-2-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

Investing in bonds is seen as perhaps the safest way to invest. Of course, no investment is risk-free. If an organization goes bankrupt during the term of the bond loan, the bond loses its value. On the other hand, a healthy company bond is almost always redeemed at the end of the term. There are advantages and disadvantages to every type of financing, for both entrepreneurs and investors. In this blog, the advantages and disadvantages of bonds are discussed.

Blog is in Dutch language:

De voordelen voor ondernemers

1.       Marketing

Een belangrijk onderdeel van crowdfunding is marketing. Een onderneming krijgt een platform om zich te presenteren aan een grote groep potentiële investeerders, de crowd. Als een onderneming de crowd aan zich weet te binden, hebben ze naast financiering ook ambassadeurs voor hun onderneming. De investeringen dragen uit dat de crowd vertrouwen heeft in de organisatie en goede communicatie zorgt voor een grote betrokkenheid van de crowd.

2.       Snelheid

Banken hebben vaak weken of maanden de tijd nodig om een kredietaanvraag te beoordelen. Crowdfundingplatformen doen dit veel sneller, over het algemeen binnen één week. De funding zelf gaat vaak ook erg snel, binnen enkele dagen kan het geld al beschikbaar zijn. Sommige projecten worden in een aantal maanden gefund. Hoe lang het precies duurt ligt aan verschillende factoren, bijvoorbeeld het project zelf, interesse van het publiek en de markt.

3.       Zekerheden

Banken geven niet vaak krediet aan ondernemingen zonder zekerheden. Bij crowdfunding werkt dit anders, de financierbaarheidsbeoordeling wordt gebaseerd op de kwaliteit van de onderneming. Dit maakt crowdfunding voor startups zeer aantrekkelijk. Wel moet de ondernemer privéborgstelling afgeven en zich zo privé aan de investering verbinden.

4.       Capaciteit

Het kan gebeuren dat een bank een financieringsaanvraag afwijst. Als de ondernemer vervolgens geld via crowdfunding ophaalt, wil de bank ineens wel financieren. Door de totale financieringsbehoefte op te halen bij meerdere bronnen, wordt de financieringslast per verstrekker lager en zo wordt het aantrekkelijker om mee te financieren. Het combineren van financieringsvormen wordt ook wel stapelfinanciering genoemd.

5.       Innovatie

Banken zijn vaak niet happig op het financieren van innovatie. Niet bewezen concepten vormen namelijk een risico. Als een ondernemer de crowd achter zich weet te scharen, kan zo financiering opgehaald worden en bewezen worden dat het innovatieve idee potentie en toekomst heeft.

De nadelen voor ondernemers

1.       Openheid

Op een crowdfundingplatform moeten organisaties zich compleet blootgegeven. Investeerders verwachten veel informatie over de onderneming en de ondernemers. Voor de investeerders helpt deze openheid om een goede keus te maken wat betreft de inleg, maar voor sommige ondernemers is openheid in deze mate een brug te ver.

2.       Stabiliteit

Crowdfunding is een relatief nieuwe manier van financieren. Hoewel er veel platformen zijn die al veel aanvragen succesvol afgerond hebben, blijft het onduidelijk hoe stabiel crowdfundingplatformen zijn in de toekomst. Ook is het niet altijd makkelijk om goede platformen te onderscheiden van de malafide platformen.

3.       Rente

De rente die betaald moet worden over een crowdfundingfinanciering lijkt vaak hoger dan de rente die bij een bank betaald moet worden. Hoewel deze vergelijking niet altijd opgaat, wordt crowdfunding duurder geschat dan een bancaire lening.

4.       Borgstelling

Dat een ondernemer privéborgstelling moet afgeven, is vervelend in het geval van een faillissement. Er kan dan namelijk aanspraak gemaakt worden op het privévermogen van de ondernemer. Ondernemers kunnen niet onder deze privéborgstelling, omdat ze vaak geen zekerheden kunnen bieden.

De voordelen voor investeerders

1.       Risicospreiding

Een investeerder bepaalt zelf hoeveel geld naar een bepaalde organisatie gaat. Investeren is mogelijk vanaf een relatief laag bedrag en de totale investering van een persoon kan makkelijk verspreidt worden over verschillende projecten. Dit zorgt voor een betere risicospreiding en lagere risico’s in het algemeen.

2.       Flexibiliteit

De investeerder bepaalt bij crowdfunding in welke organisaties geïnvesteerd wordt. Dit is bij investeringen via banken of beleggingsmaatschappijen anders, dan wordt bepaald waar geld in geïnvesteerd wordt. Crowdfunding is zo voor investeerders een makkelijke manier om organisaties te steunen waar zij vertrouwen in hebben en waar zij achter staan.

3.       Binding

Vaak wordt door investeerders lokaal of regionaal geïnvesteerd in organisaties waar binding mee gevoeld wordt. In ruil voor de investering worden investeerders van ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Zo wordt de band in stand gehouden en ontstaat er een gevoel van samenzijn.

4.       Teruggave

Op regelmatige basis ontvangen investeerders rente en aflossing. Ook is het rendement vaak goed bij crowdfundingprojecten, omdat de risico’s over het algemeen wat groter zijn.

De nadelen voor investeerders

1.       Bereikbaarheid

De investering zit in de organisatie en is niet direct opeisbaar. Als alles goed verloopt, zal de investering zal pas aan het einde van de looptijd volledig terugbetaald zijn. In de tussentijd ontvangen investeerders rente en aflossing, maar het kan een tijd duren voordat zij hun investering terug krijgen.

2.       Risico

Vaak kiezen innovatieve organisaties of startups voor crowdfunding en bij deze organisaties is het risico op faillissement hoger dan bij gevestigde organisaties. In het geval van een faillissement, wanneer een organisatie de financiële verplichtingen niet kan nakomen, lopen investeerders het risico hun inleg kwijt te zijn.

3.       Platformen

Dat crowdfunding een relatief nieuwe financieringsvorm is, betekent dat de wet- en regelgeving niet altijd duidelijk en volledig is. Niet elk platform is even betrouwbaar en investeerders moeten goed kijken via welk platform zij willen investeren, zodat ze zo min mogelijk risico lopen.

Source

Crowdfunding, the Pros & Cons

10-2-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

There are advantages and disadvantages to each type of financing, for both entrepreneurs and investors. Crowdfunding is perhaps the most popular way of alternative financing. Entrepreneurs ask a large group of people to support their company by investing a small amount. These small investments represent full financing for the company. What are the Pros and Cons of crowdfunding?    In this blog, written by our partner ILFA, the advantages and disadvantages of crowdfunding are outlined. 

Blog is in Dutch language:

De voordelen voor ondernemers

1.       Marketing

Een belangrijk onderdeel van crowdfunding is marketing. Een onderneming krijgt een platform om zich te presenteren aan een grote groep potentiële investeerders, de crowd. Als een onderneming de crowd aan zich weet te binden, hebben ze naast financiering ook ambassadeurs voor hun onderneming. De investeringen dragen uit dat de crowd vertrouwen heeft in de organisatie en goede communicatie zorgt voor een grote betrokkenheid van de crowd.

2.       Snelheid

Banken hebben vaak weken of maanden de tijd nodig om een kredietaanvraag te beoordelen. Crowdfundingplatformen doen dit veel sneller, over het algemeen binnen één week. De funding zelf gaat vaak ook erg snel, binnen enkele dagen kan het geld al beschikbaar zijn. Sommige projecten worden in een aantal maanden gefund. Hoe lang het precies duurt ligt aan verschillende factoren, bijvoorbeeld het project zelf, interesse van het publiek en de markt.

3.       Zekerheden

Banken geven niet vaak krediet aan ondernemingen zonder zekerheden. Bij crowdfunding werkt dit anders, de financierbaarheidsbeoordeling wordt gebaseerd op de kwaliteit van de onderneming. Dit maakt crowdfunding voor startups zeer aantrekkelijk. Wel moet de ondernemer privéborgstelling afgeven en zich zo privé aan de investering verbinden.

4.       Capaciteit

Het kan gebeuren dat een bank een financieringsaanvraag afwijst. Als de ondernemer vervolgens geld via crowdfunding ophaalt, wil de bank ineens wel financieren. Door de totale financieringsbehoefte op te halen bij meerdere bronnen, wordt de financieringslast per verstrekker lager en zo wordt het aantrekkelijker om mee te financieren. Het combineren van financieringsvormen wordt ook wel stapelfinanciering genoemd.

5.       Innovatie

Banken zijn vaak niet happig op het financieren van innovatie. Niet bewezen concepten vormen namelijk een risico. Als een ondernemer de crowd achter zich weet te scharen, kan zo financiering opgehaald worden en bewezen worden dat het innovatieve idee potentie en toekomst heeft.

De nadelen voor ondernemers

1.       Openheid

Op een crowdfundingplatform moeten organisaties zich compleet blootgegeven. Investeerders verwachten veel informatie over de onderneming en de ondernemers. Voor de investeerders helpt deze openheid om een goede keus te maken wat betreft de inleg, maar voor sommige ondernemers is openheid in deze mate een brug te ver.

2.       Stabiliteit

Crowdfunding is een relatief nieuwe manier van financieren. Hoewel er veel platformen zijn die al veel aanvragen succesvol afgerond hebben, blijft het onduidelijk hoe stabiel crowdfundingplatformen zijn in de toekomst. Ook is het niet altijd makkelijk om goede platformen te onderscheiden van de malafide platformen.

3.       Rente

De rente die betaald moet worden over een crowdfundingfinanciering lijkt vaak hoger dan de rente die bij een bank betaald moet worden. Hoewel deze vergelijking niet altijd opgaat, wordt crowdfunding duurder geschat dan een bancaire lening.

4.       Borgstelling

Dat een ondernemer privéborgstelling moet afgeven, is vervelend in het geval van een faillissement. Er kan dan namelijk aanspraak gemaakt worden op het privévermogen van de ondernemer. Ondernemers kunnen niet onder deze privéborgstelling, omdat ze vaak geen zekerheden kunnen bieden.

De voordelen voor investeerders

1.       Risicospreiding

Een investeerder bepaalt zelf hoeveel geld naar een bepaalde organisatie gaat. Investeren is mogelijk vanaf een relatief laag bedrag en de totale investering van een persoon kan makkelijk verspreidt worden over verschillende projecten. Dit zorgt voor een betere risicospreiding en lagere risico’s in het algemeen.

2.       Flexibiliteit

De investeerder bepaalt bij crowdfunding in welke organisaties geïnvesteerd wordt. Dit is bij investeringen via banken of beleggingsmaatschappijen anders, dan wordt bepaald waar geld in geïnvesteerd wordt. Crowdfunding is zo voor investeerders een makkelijke manier om organisaties te steunen waar zij vertrouwen in hebben en waar zij achter staan.

3.       Binding

Vaak wordt door investeerders lokaal of regionaal geïnvesteerd in organisaties waar binding mee gevoeld wordt. In ruil voor de investering worden investeerders van ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Zo wordt de band in stand gehouden en ontstaat er een gevoel van samenzijn.

4.       Teruggave

Op regelmatige basis ontvangen investeerders rente en aflossing. Ook is het rendement vaak goed bij crowdfundingprojecten, omdat de risico’s over het algemeen wat groter zijn.

De nadelen voor investeerders

1.       Bereikbaarheid

De investering zit in de organisatie en is niet direct opeisbaar. Als alles goed verloopt, zal de investering zal pas aan het einde van de looptijd volledig terugbetaald zijn. In de tussentijd ontvangen investeerders rente en aflossing, maar het kan een tijd duren voordat zij hun investering terug krijgen.

2.       Risico

Vaak kiezen innovatieve organisaties of startups voor crowdfunding en bij deze organisaties is het risico op faillissement hoger dan bij gevestigde organisaties. In het geval van een faillissement, wanneer een organisatie de financiële verplichtingen niet kan nakomen, lopen investeerders het risico hun inleg kwijt te zijn.

3.       Platformen

Dat crowdfunding een relatief nieuwe financieringsvorm is, betekent dat de wet- en regelgeving niet altijd duidelijk en volledig is. Niet elk platform is even betrouwbaar en investeerders moeten goed kijken via welk platform zij willen investeren, zodat ze zo min mogelijk risico lopen.

Source

Investments and risks, how do you deal with it?

3-2-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

Anyone who wants to get more out of his or her savings can think about investing. However, investing is never risk-free, as an investor you run the risk that you will lose (part of) your money. By doing good preliminary research, so that you know what you are investing in and why, you can make a well-considered investment choice. Part of the preliminary investigation is knowing and spreading risks, but not everyone knows what good risk spreading is. How do you deal with investments and risks? Our partner ILFA group wrote a blog about it. 

Blog is in Dutch language:

Laten we bij het begin beginnen. Beleggen is gebaseerd op het nemen van risico’s. Zonder risico zal een investering geen geld opbrengen, maar bij een hoog risico bestaat de kans dat je al je ingelegde geld verliest. Of het nu gaat om leningen, obligaties of aandelen, alle vormen van investeren kennen risico’s. Hier vallen dus ook de vier vormen van crowdfunding onder, namelijk donaties, beloning, lening en aandelen. In deze blog richten we ons op leningen, aandelen en obligaties, de meest voorkomende investeringsvormen.

Leningen 

De meest traditionele lening is de lening bij de bank, maar in principe werken alle leningen hetzelfde. Zo ook de crowdfunding-vorm lening, oftewel ‘loan crowdfunding’. Leningen zijn in feite vrij simpel, investeerders lenen een bedrag uit aan een onderneming en verwachten dit bedrag na een afgesproken periode terug inclusief rente. Het rentepercentage is meestal een goede indicatie van het risico dat je als investeerder loopt. Over het algemeen geldt dat een hogere rente ook meer risico betekent.

web-hosting-em37kS8WJJQ-unsplash.jpg

Het is mogelijk dat de organisatie garanties geeft of dat de ondernemers persoonlijk mee tekenen, maar dit hoeft niet. Alhoewel leningen niet de meest risicovolle investeringsmanier zijn, brengt het wel degelijk risico’s met zich mee. Gaat de organisatie failliet, is er een grote kans dat je (een deel) van je investering kwijt bent. Daarbij komt het daadwerkelijke rendement wat je ontvangt niet altijd overeen met wat beloofd wordt, zo laat onderzoek van CrowdfundigCijfers zien.

Aandelen

Bij aandeleninvesteringen, oftewel equity crowdfunding, worden investeerders in ruil voor hun inleg deels eigenaar van de onderneming. Bij deze vorm van investeren komt verreweg het grootste risico kijken. Als de organisatie waarin je geïnvesteerd hebt failliet gaat, ben je al je geld kwijt. Aan de andere kant betekent dit hoge risico wel dat er hoog rendement tegenover staat. Als de onderneming groeit en winst maakt, kun je als aandeelhouder dividend uitgekeerd krijgen. Naast dividend bestaat de kans dat de waarde van je aandeel groeit, waardoor je bij de verkoop van de organisatie je geld kan vermenigvuldigen.

Equity crowdfunding kun je dus net als andere aandeleninvesteringen onder het principe ‘high risk, high reward’ schalen. Als de onderneming succesvol is, kun je als investeerder je inleg goed terugverdienen. Er bestaat echter altijd een risico, omdat je niet van tevoren weet of en wat je terugkrijgt.

Obligaties 

Een obligatie is een (achtergestelde) lening. In sommige gevallen spreek je van een converteerbare obligatie. Dit is een obligatie die in de toekomst omgezet kan worden naar aandelen. Afhankelijk van de voorwaarden komen de risico’s daarom overeen met de risico’s van loan crowdfunding of van equity crowdfunding. De risico’s van investeren in obligaties zijn over het algemeen groter dan de risico’s van een investering in de vorm van een lening. Bij een achtergestelde obligatielening hebben investeerders bij een faillissement pas recht op hun geld nadat de andere ljeningverstrekkers hun geld ontvangen hebben. Tegenover dit risico staat een hoger rendement en, wanneer sprake is van converteerbare obligaties, de mogelijkheid om de obligaties te converteren naar aandelen.

3 Tips voor omgang met risico’s 

Als je rendement wilt halen op je spaargeld kun je niet om risico’s heen. Om succesvol te investeren is het dus belangrijk dat je goed met risico’s omgaat. Dat zal voor een groot deel bepalen hoeveel je investeringen opleveren. Nu we de meest voorkomende manieren van investeren hebben besproken, geven we je drie tips over het omgaan met risico’s.

Risicospreiding 

Wanneer je kiest om een groter bedrag in één organisatie te investeren, bestaat de kans dat je in een keer je volledige inleg kwijt bent. Het is verstandiger om je investering te verdelen over verschillende organisaties. Door het risico te spreiden probeer je het totale risico van je investeringsportefeuille in te perken. Als een van de organisaties waarin je geïnvesteerd hebt failliet gaat, ben je maar een deel van je geld kwijt. Hopelijk kan dat gecompenseerd worden met andere, meer succesvolle investeringen. Een vuistregel voor een goede investering is dat je niet meer dan 10 procent van je vrij beschikbare vermogen in één organisatie inlegt.

Type organisaties

Een portfolio met investeringen in meerdere organisaties betekent niet meteen dat je aan goede risicospreiding doet. Pas als je portfolio diverse is, ga je op een zo verstandig mogelijk manier om met risico’s. Zorg dat je in je investeringsportfolio meerdere organisaties van verschillende groottes en actief in verschillende markten hebt. Wissel investeringen in startups af met investeringen in gevestigde bedrijven. Zo houd je rekening met de risico’s per organisatie, maar ook met marktrisico’s.

Soort investeringen

Zorg daarnaast dat je verschillende investeringsvormen afwisselt. ‘High risk, high reward’-crowdfunding, zoals equity crowdfunding, kan prima afgewisseld worden met de veiligere loan crowdfunding. Eventuele slechte investeringen kunnen gecompenseerd met de opbrengst van investeringen met een lager risico. Het is de kunst om de juiste balans te vinden tussen risico en rendement. Ben zo flexibel mogelijk en blijf binnen jouw investeringslimiet, dan zul je het meeste plezier beleven aan investeren!

De bovenstaande tips gaan over het spreiden risico’s en het opstellen van een divers portfolio. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Zet niet al je geld in op één organisatie in de hoop dat je de nieuwe Facebook ontdekt hebt, maar verdeel je inleg en zet niet al je geld in op één financieringsvorm, maar spreid het over verschillende vormen. We hopen dat de bovenstaande tips je voldoende handvatten geven om investeringsbeslissingen te nemen.

Source

Doing business in the Netherlands has become increasingly difficult

27-1-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

Our partner ILFA group wrote a blog underlying the phenomenon that doing business in the Netherlands has become increasingly difficult. Based on the Ease of Doing Business Index, The Netherlands scores lower every year, as it becomes more and more difficult for SME’s to finance their projects.

Blog is in Dutch language:

De Ease of Doing Business-index wordt gebruikt om economieën met elkaar te vergelijken. Elke economie krijgt op basis van haar prestaties een algemene score en zo ontstaat een ranglijst van landen gebaseerd op het gemak waarmee zaken gedaan kunnen worden. Waar Nieuw-Zeeland en Singapore elkaar al jaren afwisselen als nummer 1 en 2, zakt Nederland steeds verder weg op de lijst. De voornaamste reden is de moeilijkheden die het mkb heeft om aan financiering te komen.

De ‘Ease of Doing Business’-index is bedacht door twee economen van de Wereldbank, Simeon Djankov en Gerhard Pohl. De Wereldbank is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties en ‘s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Hun voornaamste doel is armoedebestrijding en met dat doel voor ogen worden leningen verstrekt aan ontwikkelings- en middeninkomenslanden. Deze leningen worden ingezet voor allerlei ontwikkelingsprojecten, van hervormingen in de gezondheidszorg tot infrastructuur- en milieuprojecten. Voordat leningen worden uitgegeven, moeten ontvangende landen aan strenge eisen voldoen, denk aan het invoeren van anticorruptiemaatregelen en privatisering van de overheid.

Doing Business-rapport

De Ease of Doing Business-index wordt gebruikt om landen onderling te kunnen vergelijken en in te delen. In landen met een lage numerieke waarde, en dus een betere score, zijn de regels voor het doen van zaken beter en meestal simpeler. Daarnaast is er betere bescherming van eigendomsrechten. Uit onderzoek van de Wereldbank blijkt dat het verbeteren van deze regels en bescherming leidt tot verbetering van de economische groei.

Al sinds 2004 wordt jaarlijks een rapport uitgebracht waarin indicatoren van zakelijke regels en eigendomsrechten van landen worden vergeleken, niet alleen ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van voorgaande jaren. De algemene score van een land is gebaseerd op het gemiddelde van de 41 subindicatoren van 10 onderwerpen. De onderwerpen zijn:

 1. Starten van een bedrijf
 2. Omgang met bouwvergunningen
 3. Toegang tot elektriciteit
 4. Registratie van vastgoed
 5. Toegang tot financiering
 6. Bescherming van minderheidsaandeelhouders
 7. Betalen van belasting
 8. Handel over de grens
 9. Volgen van overeenkomsten
 10. Oplossen van insolvabiliteit

Daarnaast wordt gekeken naar, maar niet meegenomen in de algemene score, de inzet van werknemers en overeenkomsten met de overheid.

Employing workers (inzet van werknemers) en Contracting with the government (overeenkomsten met de overheid) worden niet meegenomen in de algemene Doing Business-score.

Bron: Rapport Doing Business 2020

Doing Business 2020

Dit jaar is het rapport Doing Business 2020 uitgebracht. Dit rapport, nummer 17 in de jaarlijkse serie, vergelijkt 190 economieën onderling en door de tijd heen. De gegevens zijn actueel tot 1 mei 2019. Alle data zijn terug te vinden op de website en in de rapporten van de Wereldbank.

De grootste algemene conclusie van het meest recente rapport is dat ontwikkelingslanden hun achterstand op ontwikkelde landen aan het inhalen zijn, maar dat het gat nog steeds groot is. Uit de indicatoren blijkt dat er nog veel ruimte is voor ontwikkelingslanden om aan te haken bij de ontwikkelde landen. Waar op gefocust moet worden is te zien aan de scores in de rapporten en dat is de reden dat de Doing Business-rapporten ingezet kunnen worden om beleid te bepalen. Progressie wordt immers gebenchmarkt, uitdagingen worden blootgelegd en positieve ontwikkelingen worden vastgelegd. Daarnaast kunnen ontwikkelingen in andere landen vergeleken worden met ontwikkelingen van de eigen economie. Verder worden per land de grootste hervormingen beoordeeld, sommige maken het makkelijker om zaken te doen, terwijl andere hervormingen het doen van zaken juist moeilijker maken. Zo wordt ook feedback gegeven op de genomen maatregelen.

‘Doing business’ in Nederland

Nederland staat in het Doing Business 2020-rapport op plek 42 van 190 economieën. Dit is de slechtste positie ooit gemeten voor Nederland. Over de afgelopen 15 jaar staat de Nederlandse economie gemiddeld op plek 29, met in 2020 de slechte positie (42) en in 2008 de beste positie van 21. Ten opzichte van vorig jaar is de positie verslechterd van 36 naar 42.

Hoe lager de lage numerieke waarde, hoe beter de score. 2008 was het beste jaar voor Nederland en 2020 het slechtste.

Bron: tradingeconomics.com

De Nederlandse economie scoort met name slecht op het onderdeel ‘Toegang tot financiering’ met een 119e plek. Dit is gelijk aan de score en positie van Griekenland en Italië. Misschien wel de belangrijkste reden voor deze slechte score is de afwezigheid van een centraal digitaal kredietregister in Nederland. Een kredietregister laat zien waar leningen geregistreerd staan. In het onderzoek wordt hier veel waarde aan gehecht. Ook een digitaal zekerhedenregister ontbreekt. Nederland loopt hierin achter op andere landen, omdat veel registratie nog op papier wordt gedaan in plaats van digitaal.

Er spelen nog meer factoren, zoals de bancaire monocultuur. De financiële producten die door banken aan het mkb aangeboden worden lijken sterk op elkaar en sluiten niet altijd aan bij de behoeften van het mkb. Veel mkb-bedrijven kunnen daardoor niet bij banken terecht voor financiering. Daarbij is de inzet van alternatieve financieringsvormen (nog) niet groot genoeg om de afname aan bancaire financiering voor het mkb op te vangen.

Al met al genoeg verbeterpunten voor de Nederlandse overheid om hun beleid op aan te passen. Hopelijk kan zo het zakenklimaat in Nederland verbeterd worden en de positie van de Nederlandse economie in Doing Business 2021 weer richting de top 20 gaan.

Source